Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 42

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg o dokładności większej niż średnia (  Dz.U. L 84 z 28.3.1974) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 02, str. 63)

Data ogłoszenia:2007-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 42

Strona 1 z 3
L 217/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg o dokładności większej niż średnia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 28 marca 1974 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 02, str. 63) 1) Strona 63, art. 1: zamiast: „Niniejsza dyrektywa dotyczy odważników o dokładności większej niż średnia, których wartość nominalna jest równa 1 mg lub większa i jest równa lub mniejsza niż 50 kg. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do odważników metrycznych w karatach lub do odważników specjalnych omówionych w innych dyrektywach.”, powinno być: „Niniejsza dyrektywa dotyczy odważników klasy dokładności wyższej niż średnia o masie nominalnej równej 1 mg lub większej i równej 50 kg lub mniejszej. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy odważników karatowych lub odważników specjalnych omówionych w innych dyrektywach.”. 2) Strona 63, art. 2: zamiast: „Odważniki, które mogą otrzymać oznakowania i symbole według EWG, są wymienione w wykazie w załączniku. Nie są one przedmiotem zatwierdzenia typu według EWG; muszą one przejść przez procedurę wstępnej weryfikacji według EWG.”, „Odważniki, które mogą otrzymać oznaczenia i cechy EWG, są wymienione w wykazie w załączniku. Nie są one przedmiotem zatwierdzenia wzoru EWG; muszą one przejść legalizację pierwotną EWG.”.


powinno być:

3) Strona 63, art. 3: zamiast: „Żadne z państw członkowskich nie może odmówić, zabronić czy ograniczyć wprowadzania na rynek lub wprowadzania do użycia odważników określonych w art. 1 i posiadających znak wstępnej weryfikacji według EWG.”, „Żadne z państw członkowskich nie może odmówić, zabronić lub ograniczyć wprowadzania do obrotu lub do użytkowania odważników określonych w art. 1 i oznaczonych cechą legalizacji pierwotnej EWG.”.

powinno być:

4) Tekst załącznika zastępuje się tekstem w brzmieniu: „ZAŁĄCZNIK 1. 1.1. Definicje Odważnik Fizyczna miara masy, której konstrukcja i charakterystyki metrologiczne są określone poprzez kształt, wymiary, materiał, wykończenie powierzchni, wartość masy nominalnej i błąd graniczny dopuszczalny. 1.2. Komplety odważników Komplety odważników są przeważnie umieszczane w skrzynce, w takim zestawieniu, które pozwala na ważenie wszystkich ładunków o każdej masie w zakresie od wartości masy nominalnej najmniejszego odważnika do wartości masy sumy wszystkich odważników, z taką rozdzielczością, w której wartość masy nominalnej najmniejszego odważnika kompletu stanowi jednostkę. Zestawienie odważników w komplecie jest przeważnie następujące: (1; 1; 2; 5) × 10n kg (1; 1; 1; 2; 5) × 10n kg (1; 2; 2; 5) × 10n kg (1; 1; 2; 2; 5) × 10n kg W tych wyrażeniach n przedstawia albo zero, albo dodatnią lub ujemną liczbę całkowitą.

22.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/43

1.3.

Wzorce Odważniki stosowane do sprawdzania wag i innych odważników nazywane są wzorcami.

2.

Wartość masy nominalnej Wartość masy nominalnej odważników musi być równa 1 × 10n kg lub 2 × 10n kg, lub 5 × 10n kg; w tych wyrażeniach n przedstawia albo zero, albo dodatnią lub ujemną całkowitą liczbę.

3. 3.1. 3.2. 4. 4.1.

Masa umowna Dla odważnika ważonego w temperaturze 20 °C masa umowna jest masą wzorca o gęstości 8 000 kg/m3, który go równoważy w powietrzu o gęstości 1,2 kg/m3. Błędy graniczne dopuszczalne, wymienione w pkt 4, odnoszą się do masy umownej. Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji pierwotnej EWG Błąd graniczny dopuszczalny, dodatni lub ujemny, dla każdego indywidualnego odważnika, podany jest w miligramach w poniższej tabeli:

Masa nominalna Klasa E1 Klasa E2 Klasa F1 Klasa F2 Klasa M1

50 kg 20 kg 10 kg 5 kg 2 kg 1 kg 500 g 200 g 100 g 50 g 20 g 10 g 5g 2g 1g 500 mg 200 mg 100 mg 50 mg 20 mg 10 mg 5 mg 2 mg 1 mg

25 10 5 2,5 1,0 0,50 0,25 0,10 0,05 0,030 0,025 0,020 0,015 0,012 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002

75 30 15 7,5 3,0 1,5 0,75 0,30 0,15 0,10 0,080 0,060 0,050 0,040 0,030 0,025 0,020 0,015 0,012 0,010 0,008 0,006 0,006 0,006

250 100 50 25 10 5 2,5 1,0 0,5 0,30 0,25 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,025 0,020 0,020 0,020

750 300 150 75 30 15 7,5 3,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,06 0,06

2 500 1 000 500 250 100 50 25 10 5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,20 0,20 0,20

L 217/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 217 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 48 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 1999/435/WE z dnia 20 maja 1999 r. dotyczącej definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawy prawnej dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek Schengen (  Dz.U. L 176 z 10.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 01, str. 136)

 • Dz. U. L217 - 47 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (  Dz.U. L 163 z 6.6.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 04, str. 56)

 • Dz. U. L217 - 46 z 200722.8.2007

  Sprostowanie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (WTO) – Runda Urugwajska Wielostronnych Negocjacji Handlowych – Załącznik 1 – Załącznik 1C (  Dz.U. L 336 z 23.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, str. 305)

 • Dz. U. L217 - 36 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/634/WE zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3902) (1)

 • Dz. U. L217 - 34 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3892)

 • Dz. U. L217 - 33 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3891)

 • Dz. U. L217 - 24 z 200722.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3747)

 • Dz. U. L217 - 22 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pimentón de la Vera (ChNP) – Karlovarský suchar (ChOG) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (ChNP))

 • Dz. U. L217 - 21 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1489/2006 ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

 • Dz. U. L217 - 18 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające specjalne środki w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L217 - 12 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady

 • Dz. U. L217 - 11 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L217 - 9 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L217 - 7 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L217 - 3 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej na okres od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L217 - 1 z 200722.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.