Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 14

Tytuł:

Decyzja nr 2/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

Data ogłoszenia:2007-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 14

L 218/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2007

DECYZJA NR 2/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku (2007/572/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, w brzmieniu ustalonym przez umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła postanowienia Umowy dotyczące przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., oraz uwzględniając protokół nr 2 do wymienionej Umowy, a w szczególności jego art. 7, mając na uwadze fakt, że w celu realizacji postanowień protokołu nr 2 do Umowy Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla Umawiających się Stron, mając na uwadze, że należało skorygować obecną szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W związku z tym podana w tabeli III różnica między ceną referencyjną w Szwajcarii i w WE zostaje skorygowana na 232,60 CHF/100 kg netto. Kwota podstawowa stosowana od daty wejścia w życie, ustalona na 269,00 CHF/100 kg netto w tabeli IV, zostaje zmieniona na kwotę 209,00 CHF/100 kg netto. Kwota podstawowa stosowana po upływie trzech lat od daty wejścia w życie, ustalona na 254,00 CHF/100 kg netto w tabeli IV, zostaje zamieniona na kwotę 198,00 CHF/100 kg netto. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja wywiera skutki prawne z dniem 1 lutego 2007 r.

Artykuł 1 Szwajcarska cena referencyjna mleka pełnego w proszku, ustalona na 655,33 CHF/100 kg netto w tabeli III decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria (1), zostaje zmieniona na cenę referencyjną 586,90 CHR/100 kg netto.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Alan SEATTER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2007, str. 29.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 25 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (  Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 314)

 • Dz. U. L218 - 23 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (  Dz.U. L 239 z 22.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 190)

 • Dz. U. L218 - 19 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 332 z 28.11.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

 • Dz. U. L218 - 18 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 2 z 3.1.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

 • Dz. U. L218 - 16 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 357 z 7.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82)

 • Dz. U. L218 - 15 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (  Dz.U. L 206 z 22.7.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102)

 • Dz. U. L218 - 10 z 200723.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

 • Dz. U. L218 - 6 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 13 do dnia 17 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L218 - 3 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L218 - 1 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.