Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (  Dz.U. L 206 z 22.7.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102)

Data ogłoszenia:2007-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 15

Strona 1 z 2
23.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/15

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 206 z dnia 22 lipca 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102) 1) Strona 103, motyw jedenasty: zamiast: „uznaje się, iż przyjęcie środków mających na celu wspieranie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, ważnych dla Wspólnoty, stanowi wspólną odpowiedzialność wszystkich Państw Członkowskich; te środki jednakże mogą wiązać się z nadmiernym obciążeniem finansowym dla niektórych Państw Członkowskich z jednej strony, ze względu na nierównomierne rozmieszczenie takich siedlisk oraz gatunków w całej Wspólnocie, oraz z drugiej strony, ze względu na to, że zasada »zanieczyszczający płaci« może mieć tylko ograniczone zastosowanie w szczególnym przypadku ochrony przyrody;”, powinno być: „uznaje się, iż przyjęcie środków mających na celu wspieranie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, stanowi wspólną odpowiedzialność wszystkich państw członkowskich; te środki jednakże mogą wiązać się z nadmiernym obciążeniem finansowym dla niektórych państw członkowskich z jednej strony, ze względu na nierównomierne rozmieszczenie takich siedlisk oraz gatunków w całej Wspólnocie, oraz z drugiej strony, ze względu na to, że zasada »zanieczyszczający płaci« może mieć tylko ograniczone zastosowanie w szczególnym przypadku ochrony przyrody;”. 2) Strona 103, art. 1 lit. c) zdanie wprowadzające: zamiast: „c) typy siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty oznaczają te siedliska w obrębie terytorium, określonym w art. 2, które:”, powinno być: „c) typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oznaczają te siedliska w obrębie terytorium, określonym w art. 2, które:”. 3) Strona 104, art. 1 lit. g) zdanie wprowadzające: zamiast: „gatunki ważne dla Wspólnoty oznaczają te gatunki, które w obrębie terytorium określonego w art. 2 są:”, powinno być: „gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oznaczają te gatunki, które w obrębie terytorium określonego w art. 2 są:”. 4) Strona 105, art. 2 ust. 2: zamiast: „Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą mają na celu zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory ważnych dla Wspólnoty.”, powinno być: „Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą mają na celu zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.”. 5) Strona 111, załącznik I, tytuł: zamiast: „TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WAŻNYCH DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY”, powinno być: „TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY”. 6) Strona 111, załącznik I, podtytuł „Siedliska nadbrzeżne (…)”: zamiast: „SIEDLISKA NADBRZEŻNE I HALOFITYCZNE”, powinno być: „SIEDLISKA NADBRZEŻNE I HALOFILNE”. 7) Strona 115, załącznik I, podtytuł „Lasy”, akapit pierwszy: zamiast: „Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach, i/lub obejmująca gatunki ważne dla Wspólnoty.”, powinno być: „Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach i/lub obejmująca gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.”.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 25 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (  Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 314)

 • Dz. U. L218 - 23 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (  Dz.U. L 239 z 22.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 190)

 • Dz. U. L218 - 19 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 332 z 28.11.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

 • Dz. U. L218 - 18 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 2 z 3.1.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

 • Dz. U. L218 - 16 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 357 z 7.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82)

 • Dz. U. L218 - 14 z 200723.8.2007

  Decyzja nr 2/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

 • Dz. U. L218 - 10 z 200723.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

 • Dz. U. L218 - 6 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 13 do dnia 17 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L218 - 3 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L218 - 1 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.