Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 16

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 357 z 7.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82)

Data ogłoszenia:2007-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 16

L 218/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2007

8) Strona 117, załącznik II, tytuł: zamiast: powinno być: „GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT WAŻNE DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY”, „GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY”.

9) Strona 133, załącznik IV, tytuł: zamiast: powinno być: „GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT WAŻNYCH DLA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ ŚCISŁEJ OCHRONY”, „GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ ŚCISŁEJ OCHRONY”.


10) Strona 141, załącznik V, tytuł: zamiast: „GATUNKI ZWIERZĄT I ROŚLIN WAŻNYCH DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH POZYSKIWANIE ZE STANU DZIKIEGO I EKSPLOATACJA MOŻE PODLEGAĆ DZIAŁANIOM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA”, „GATUNKI ZWIERZĄT I ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH POZYSKIWANIE ZE STANU DZIKIEGO I EKSPLOATACJA MOŻE PODLEGAĆ DZIAŁANIOM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA”.

powinno być:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 357 z dnia 7 grudnia 1989 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82) 1) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. a) w odniesieniu do tytułu rozdziału II: zamiast: powinno być: „URZĘDOWE JEDNOSTKI MIAR OKREŚLONE W ART. 1 LIT. b), DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH”, „LEGALNE JEDNOSTKI MIAR OKREŚLONE W ART. 1 LIT. B), DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ”.

2) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. a) w odniesieniu do tabeli, nagłówek drugiej kolumny: zamiast: powinno być: „Jednostka”, „Jednostka miary”.

3) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. a) w odniesieniu do tabeli, kolumna druga, nagłówek trzeciej podkolumny: zamiast: powinno być: „Symbol”; „Oznaczenie”.

4) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. a) w odniesieniu do tabeli, kolumna pierwsza, pozycja druga: zamiast: powinno być: „Beczkowe piwo lub wino z jabłek; mleko sprzedawane w opakowaniach służących do przechowywania”, „Beczkowe piwo lub wino z jabłek; mleko sprzedawane w opakowaniach zwrotnych”.

5) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. a) w odniesieniu do tabeli, kolumna druga, podkolumna trzecia, pozycja szósta: zamiast: powinno być: „Ac”, „ac”.

23.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/17

6) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. a) w odniesieniu do tekstu pod tabelą: zamiast: „Do daty wskazanej w art. 1 lit. b), jednostki ujęte w niniejszym rozdziale mogą być łączone między sobą lub z jednostkami ujętymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek mieszanych.”, „Do daty wskazanej w art. 1 lit. b) jednostki ujęte w niniejszym rozdziale mogą być łączone między sobą lub z jednostkami ujętymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek miar złożonych”.

powinno być:

7) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. c) w odniesieniu do tytułu rozdziału IV: zamiast: „URZĘDOWE JEDNOSTKI MIAR OKREŚLONE W ART. 1 LIT. d), DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W DZIEDZINACH SPECJALISTYCZNYCH”, „LEGALNE JEDNOSTKI MIAR OKREŚLONE W ART. 1 LIT. D), DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W DZIEDZINACH SPECJALISTYCZNYCH”.

powinno być:

8) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. c) w odniesieniu do tabeli, nagłówek drugiej kolumny: zamiast: powinno być: „Jednostka”, „Jednostka miary”.

9) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. c) w odniesieniu do tabeli, kolumna druga, nagłówek trzeciej podkolumny: zamiast: powinno być: „Symbol”, „Oznaczenie”.

10) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. c) w odniesieniu do tabeli, kolumna pierwsza, pozycja druga: zamiast: „Piwo, wino z jabłek, wody, lemoniady i soki owocowe w opakowaniach służących do przechowywania”, „Piwo, wino z jabłek, wody, lemoniady i soki owocowe w opakowaniach zwrotnych”.

powinno być:

11) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. c) w odniesieniu do tabeli, kolumna druga, podkolumna pierwsza, pozycja trzecia: zamiast: powinno być: „uncja płynu”, „uncja płynna”.

12) Strona 83, art. 1 pkt 5 lit. c) w odniesieniu do tekstu pod tabelą: zamiast: „Do daty wskazanej w art. 1 lit. d), jednostki ujęte w niniejszym rozdziale mogą być łączone między sobą lub z jednostkami ujętymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek mieszanych.”, „Do daty wskazanej w art. 1 lit. d) jednostki ujęte w niniejszym rozdziale mogą być łączone między sobą lub z jednostkami ujętymi w rozdziale I w celu tworzenia jednostek miar złożonych.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 25 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (  Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 314)

 • Dz. U. L218 - 23 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (  Dz.U. L 239 z 22.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 190)

 • Dz. U. L218 - 19 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 332 z 28.11.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

 • Dz. U. L218 - 18 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 2 z 3.1.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

 • Dz. U. L218 - 15 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (  Dz.U. L 206 z 22.7.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102)

 • Dz. U. L218 - 14 z 200723.8.2007

  Decyzja nr 2/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

 • Dz. U. L218 - 10 z 200723.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

 • Dz. U. L218 - 6 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 13 do dnia 17 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L218 - 3 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L218 - 1 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.