Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 19

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 332 z 28.11.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

Data ogłoszenia:2007-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 19

Strona 1 z 2
23.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/19

7) Strona 4, art. 1 pkt 3 lit. a): zamiast: powinno być: „a) z tabeli skreśla się jednostkę pomiaru ciśnienia krwi;”, „a) z tabeli skreśla się jednostkę miary ciśnienia krwi;”.

8) Strona 4, art. 1 pkt 3 lit. b): zamiast: „b) uwaga pod tabelą otrzymuje brzmienie: »Przedrostki (znaczniki) i ich symbole wymienione w ppkt 1.3 rozdziału I odnoszą się do jednostek i symboli ujętych poniżej, z wyjątkiem symbolu ‘g’.«”, powinno być: „b) uwaga pod tabelą otrzymuje brzmienie: »Przedrostki i ich oznaczenia wymienione w ppkt 1.3 rozdziału I mogą być stosowane z jednostkami miar i oznaczeniami znajdującymi się powyżej, z wyjątkiem symbolu ‘g’.«”.


Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332 z dnia 28 listopada 1983 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167) 1) Strona 167, art. 1 pkt 1 w odniesieniu do art. 1 ust. 1 lit. b): zamiast: „b) Niniejsza dyrektywa ma także zastosowanie do jednostek miary, harmonizacji metod pomiaru i kontroli metrologicznej oraz, gdzie jest to stosowne, do środków wymaganych do zastosowania tych metod.”, „b) Niniejsza dyrektywa ma także zastosowanie do jednostek miar, harmonizacji metod pomiaru i kontroli metrologicznej oraz, gdzie jest to stosowne, do środków wymaganych do zastosowania tych metod.”.

powinno być:

2) Strona 168, art. 1 pkt 3 w odniesieniu do art. 4: zamiast: „Artykuł 4 Jeżeli przyrząd pomyślnie przeszedł kontrolę wymaganą dla uzyskania zatwierdzenia wzoru EWG ustanowioną w niniejszej dyrektywie oraz odnoszących się do niej oddzielnych dyrektywach, Państwo Członkowskie, które przeprowadziło kontrolę, wystawia świadectwo zatwierdzenia wzoru EWG i przekazuje je wnioskodawcy. W przypadkach przewidzianych w art. 11 lub w oddzielnych dyrektywach wnioskodawca jest zobowiązany, a we wszystkich innych przypadkach upoważniony, do umieszczenia lub spowodowania umieszczenia znaku zatwierdzenia wzoru EWG przedstawionych w tym świadectwie na każdym przyrządzie dostosowanym do zatwierdzonego wzoru.”, powinno być: „Artykuł 4 Jeżeli przyrząd pomyślnie przeszedł badanie wymagane dla uzyskania zatwierdzenia wzoru EWG ustanowione w niniejszej dyrektywie oraz odnoszących się do tego przyrządu oddzielnych dyrektywach, państwo członkowskie, które przeprowadziło badanie, wystawia świadectwo zatwierdzenia wzoru EWG i przekazuje je wnioskodawcy. W przypadkach przewidzianych w art. 11 lub w oddzielnych dyrektywach wnioskodawca jest zobowiązany, a we wszystkich innych przypadkach upoważniony, do umieszczenia lub spowodowania umieszczenia znaku zatwierdzenia wzoru EWG przedstawionego w tym świadectwie na każdym przyrządzie zgodnym z zatwierdzonym wzorem.”. 3) Strona 168, art. 1 pkt 4 w odniesieniu do art. 5 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze: zamiast: powinno być: „— ograniczenie liczby przyrządów mogących otrzymać zatwierdzenie,”, „— ograniczenie liczby przyrządów, które mogą zostać objęte zatwierdzeniem,”.

L 218/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2007

4) Strona 169, art. 1 pkt 7 w odniesieniu do art. 8 lit. a) ust. 1 lit. a): zamiast: „1. a) Legalizacja pierwotna EWG polega na kontroli nowych lub naprawianych przyrządów i potwierdzaniu ich zgodności z zatwierdzonym wzorem i/lub wymogami niniejszej dyrektywy i oddzielnych dyrektyw odnoszących się do przedmiotowych przyrządów; legalizację poświadcza znak legalizacji pierwotnej EWG;”, „1. a) Legalizacja pierwotna EWG polega na badaniu nowych lub naprawianych przyrządów i potwierdzaniu ich zgodności z zatwierdzonym wzorem i/lub wymogami niniejszej dyrektywy i oddzielnych dyrektyw odnoszących się do przedmiotowych przyrządów; legalizację poświadcza znak legalizacji pierwotnej EWG;”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 25 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (  Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 314)

 • Dz. U. L218 - 23 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (  Dz.U. L 239 z 22.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 190)

 • Dz. U. L218 - 18 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 2 z 3.1.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

 • Dz. U. L218 - 16 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 357 z 7.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82)

 • Dz. U. L218 - 15 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (  Dz.U. L 206 z 22.7.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102)

 • Dz. U. L218 - 14 z 200723.8.2007

  Decyzja nr 2/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

 • Dz. U. L218 - 10 z 200723.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

 • Dz. U. L218 - 6 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 13 do dnia 17 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L218 - 3 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L218 - 1 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.