Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (  Dz.U. L 239 z 22.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9)

Data ogłoszenia:2007-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 23

23.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/23

— z wyjątkiem surowców użytych do wytwarzania produktów »ekstra«: użycie dwutlenku siarki (E 220) lub jego soli (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 i E 227) jako pomocy w wytwarzaniu, z zastrzeżeniem, że w produktach określonych w załączniku I część I nie zostanie przekroczona maksymalna zawartość dwutlenku siarki ustanowiona w dyrektywie 95/2/WE. 2. Morele i śliwki, które mają zostać użyte do wytwarzania dżemu, oprócz liofilizacji mogą zostać również poddane obróbce za pomocą innych procesów suszenia. 3. Skórki owoców cytrusowych mogą być konserwowane w zalewie solnej. (1) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 53.”.


Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 239 z dnia 22 września 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9) Strona 14, art. 22 ust. 2: zamiast: „Cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium jednej z Umawiających się Stron, którzy wjeżdżają na terytorium innej Umawiającej się Strony, zgłaszają się u organów określonych w ustępie 1.”, „Cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium jednej z Umawiających się Stron, którzy wjeżdżają na terytorium innej Umawiającej się Strony, są zobowiązani do zgłoszenia się u organów określonych w ustępie 1.”.

powinno być:

Strona 15, art. 27 ust. 3: zamiast: „3. Każda Umawiająca się Strona, która zwróci się do innej Umawiającej się Strony, z powodu naruszenia jej przepisów, o ściganie działań określonych w ustępie 1, powinna wskazać, w drodze oficjalnego sprawozdania lub zaświadczenia wydanego przez właściwe władze, przepisy prawne, które zostały naruszone.”, „3. Każda Umawiająca się Strona, która zwróci się do innej Umawiającej się Strony, z powodu naruszenia jej przepisów, o ściganie działań określonych w ustępie 1, musi wskazać, w drodze oficjalnego sprawozdania lub zaświadczenia wydanego przez właściwe władze, przepisy prawne, które zostały naruszone.”.

powinno być:

Strona 19, art. 40 ust. 3 lit. a): zamiast: „a) funkcjonariusze prowadzący nadzór powinni przestrzegać postanowień niniejszego artykułu oraz postanowień prawnych Umawiającej się Strony, na której terytorium działają; powinni oni przestrzegać instrukcji właściwych organów lokalnych;”, „a) funkcjonariusze prowadzący nadzór muszą przestrzegać postanowień niniejszego artykułu oraz postanowień prawnych Umawiającej się Strony, na której terytorium działają; muszą oni przestrzegać instrukcji właściwych organów lokalnych;”.

powinno być:

Strona 25, art. 52 ust. 5: zamiast: „Niezależnie od postanowień ustępu 1, dokumenty procesowe mogą być przekazywane za pośrednictwem organów sądowych wezwanej Umawiającej się Strony, jeśli adres odbiorcy jest nieznany lub jeśli żądająca Umawiająca się Strona występuje o dokument, który powinien zostać dostarczony osobiście.”, „Niezależnie od postanowień ustępu 1, dokumenty procesowe mogą być przekazywane za pośrednictwem organów sądowych wezwanej Umawiającej się Strony, jeśli adres odbiorcy jest nieznany lub jeśli żądająca Umawiająca się Strona wymaga doręczenia dokumentu do rąk własnych.”.

powinno być:

L 218/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2007

Strona 31, art. 85 ust. 2: zamiast: „Umawiające się Strony zobowiązują się przyjąć środki dla zapewnienia, aby wszystkie sztuki broni palnej były przyznawane na stałe oznakowane numerem seryjnym umożliwiającym identyfikację oraz aby znajdował się na nich znak fabryczny.”, „Umawiające się Strony zobowiązują się przyjąć środki dla zapewnienia, aby wszystkie sztuki broni palnej były na stałe oznakowane numerem seryjnym umożliwiającym identyfikację oraz aby znajdował się na nich znak fabryczny.”.

powinno być:

Strona 33, art. 96 ust. 1: zamiast: „Dane dotyczące cudzoziemców, w przypadku których został wprowadzony wpis do celów odmowy wjazdu, zostanie wprowadzony na podstawie krajowego wpisu wynikającego z decyzji podjętych przez właściwe organy administracyjne lub sądy zgodnie z zasadami proceduralnymi ustanowionymi przez prawo krajowe.”, „Dane dotyczące cudzoziemców, w przypadku których został wprowadzony wpis do celów odmowy wjazdu są wprowadzane na podstawie krajowego wpisu wynikającego z decyzji podjętych przez właściwe organy administracyjne lub sądy zgodnie z zasadami proceduralnymi ustanowionymi przez prawo krajowe.”.

powinno być:

Strona 43, art. 136 ust. 3: zamiast: „Ustęp 2 nie stosuje się do porozumień w sprawie ruchu lokalnego lub granicznego, o ile powyższe porozumienia są zgodne z wyjątkami i regulacjami przyjętymi na mocy artykułu 3 ustęp 1.”, „Ustęp 2 nie stosuje się do porozumień w sprawie lokalnego ruchu granicznego, o ile powyższe porozumienia są zgodne z wyjątkami i regulacjami przyjętymi na mocy artykułu 3 ustęp 1.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 25 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (  Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 314)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 190)

 • Dz. U. L218 - 19 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 332 z 28.11.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

 • Dz. U. L218 - 18 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 2 z 3.1.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

 • Dz. U. L218 - 16 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 357 z 7.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82)

 • Dz. U. L218 - 15 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (  Dz.U. L 206 z 22.7.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102)

 • Dz. U. L218 - 14 z 200723.8.2007

  Decyzja nr 2/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

 • Dz. U. L218 - 10 z 200723.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

 • Dz. U. L218 - 6 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 13 do dnia 17 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L218 - 3 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L218 - 1 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.