Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 1

Strona 1 z 2
31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),


(5)

Europejskiej wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013. Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym finansowanie Funduszu Gwarancyjnego stanowi w tym okresie wydatek obowiązkowy budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(4)

Powinna zostać zachowana podstawowa funkcja Funduszu Gwarancyjnego, jaką jest ochrona budżetu ogólnego przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z niewykonaniem zobowiązań związanych z pożyczkami lub pożyczkami gwarantowanymi pokrywanymi ze środków funduszu.

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki budżetowe, które zostały przewidziane dla ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 (3) Funduszu Gwarancyjnego, powinny być wykorzystywane w sposób bardziej efektywny, zaś nakład pracy administracyjnej związanej z zarządzaniem budżetowym Funduszu Gwarancyjnego powinien zostać zmniejszony. Należy zwiększyć przejrzystość i poprawić programowanie transakcji budżetowych związanych z wpłatami na rzecz Funduszu Gwarancyjnego. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (4) przyjęte w dniu 17 maja 2006 r. ustanawia dla Unii

Fundusz Gwarancyjny zapewnia pokrycie niespłaconych zobowiązań wynikających z pożyczek udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (zwany dalej „EBI”), w stosunku do których Wspólnota udziela gwarancji w ramach mandatu zewnętrznego EBI. Ponadto zgodnie z mandatem zewnętrznym EBI obowiązującym od dnia 1 lutego 2007 r. fundusz powinien także zapewniać pokrycie niespłaconych zobowiązań związanych z gwarancjami pożyczkowymi wydanymi przez EBI, w stosunku do których Wspólnota udziela gwarancji.

(6)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione. Traktaty nie przewidują żadnych innych uprawnień do przyjęcia niniejszego rozporządzenia niż określone w art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 Traktatu Euratom,

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1) Opinia wydana dnia 14 marca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 313 z 9.12.2005, str. 6. 3) Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2273/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 28). (4) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2728/94 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

L 22/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2007

„Ustanowiony zostaje Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej »Funduszem«, którego środki będą wykorzystywane do spłaty wierzycieli Wspólnoty w przypadku niewykonania zobowiązań przez beneficjenta pożyczki przyznanej lub gwarantowanej przez Wspólnotę lub gwarancji pożyczkowej wydanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, w stosunku do których Wspólnota udziela gwarancji.”; 2) artykuł 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dokonanej na podstawie art. 4 i 5,”; 3) artykuł 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Na podstawie istniejącej na koniec roku »n–1« różnicy pomiędzy kwotą docelową a wartością aktywów netto funduszu, obliczoną na początku roku »n«, wszelkie nadwyżki zostają zwrócone w ramach jednej transakcji do budżetu ogólnego Unii Europejskiej roku »n+1«, w którym zostanie ona ujęta w specjalnej pozycji w zestawieniu przychodów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 14 z 200731.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 dyrektywy 2006/112/WE

 • Dz. U. L22 - 12 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) (1)

 • Dz. U. L22 - 10 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L22 - 5 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 3 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.