Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 10

L 22/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 92/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 29 ust. 4 akapit drugi,


w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r. (3) ustaliło pierwszą uzupełniającą ilość wynoszącą 82 500 ton, aby spełnić najbardziej pilne zapotrzebowanie w pierwszych miesiącach roku gospodarczego 2006/2007. W związku z tym, że nie będzie miało miejsca wycofanie cukru z rynku zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, tradycyjne zapotrzebowanie na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, nie zostanie zmniejszone. Ponadto kwoty cukru dla Portugalii zostały zmniejszone o więcej niż 50 % w roku gospodarczym 2006/2007. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 318/2006, tradycyjne zapotrzebowanie dla Portugalii na mocy art. 29 ust. 1 wymienionego rozporządzenia zwiększa się o dodatkowe 35 000 ton.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Artykuł 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 i w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii wspólnotowych stosowanie ceł przywozowych nakładanych na uzupełniające ilości surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw, o których mowa w załączniku IV do wymienionego rozporządzenia, jest zawieszone.

W celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii wspólnotowych należy ustalić dodatkową uzupełniającą ilość cukru wynoszącą 120 000 ton na rok gospodarczy 2006/2007.

(5)

(2)

Wspomniane uzupełniające ilości oblicza się zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych (2) na podstawie wyczerpującej prognozy bilansu dostaw cukru surowego do Wspólnoty. Bilans na rok gospodarczy 2006/2007 wskazywał na potrzebę przywozu uzupełniających ilości surowego cukru trzcinowego, aby zaspokoić zapotrzebowanie rafinerii wspólnotowych.

Odpowiednie dostawy do rafinerii mogą być zagwarantowane, jedynie jeśli będą przestrzegane tradycyjne porozumienia eksportowe między krajami beneficjentami. Z tego powodu konieczne jest dokonanie podziału między kraje beneficjentów lub grupę krajów. Dla Indii ilości ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1249/2006 odpowiadają już tradycyjnie przywożonym ilościom. W związku z tym dla Indii otwiera się ograniczoną ilość 3 500 ton. Pozostałe ilości powinny zostać ustalone dla państw AKP, które wspólnie postanowiły wprowadzić pomiędzy sobą procedury przydzielania ilości w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii cukru.

(6)

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru

Przed przywozem tej uzupełniającej ilości cukru rafinerie dokonują uzgodnień dotyczących dostaw i transportu z krajami beneficjentami i podmiotami gospodarczymi. Aby umożliwić przygotowanie się w odpowiednim czasie do starania się o pozwolenia na przywóz, należy zapewnić wejście w życie niniejszego rozporządzenia w dniu jego publikacji.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(3) Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 22.

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/11

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dodatkowo do ilości określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1249/2006 ustala się na rok gospodarczy 2006/2007 uzupełniającą ilość wynoszącą 120 000 ton surowego cukru trzcinowego wyrażoną jako ekwiwalent cukru białego: a) 116 500 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący z państw wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, z wyjątkiem Indii; b) 3 500 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący z Indii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 14 z 200731.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 dyrektywy 2006/112/WE

 • Dz. U. L22 - 12 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) (1)

 • Dz. U. L22 - 5 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 3 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.