Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 12

L 22/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 93/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (4) stanowią, że przy wdrażaniu tych rozporządzeń Komisja powinna być wspomagana przez COSS.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki (1), w szczególności jego art. 7,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2099/2002.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS),

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 ustanowiło Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

COSS centralizuje zadania komitetów utworzonych zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi bezpieczeństwa na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki i ochrony warunków życia i pracy na statku.

W art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 dodaje się litery w brzmieniu: „t) rozporządzenie (WE) nr 789/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie transferu statków towarowych i pasażerskich z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 613/91 (*); u) dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (**); v) rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (***). ___________ (*) Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 19. (**) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 11. (***) Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 1.”.

(4) Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 1.

(3)

Wszystkie nowe przepisy wspólnotowe przyjęte w zakresie bezpieczeństwa na morzu powinny przewidywać odwołanie do COSS.

(4)

Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 789/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie transferu statków towarowych i pasażerskich z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 613/91 (2), art. 13 dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (3) i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 336/2006

(1) Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 415/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 10). (2) Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 19. (3) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 11.

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/13

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 14 z 200731.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 dyrektywy 2006/112/WE

 • Dz. U. L22 - 10 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L22 - 5 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 3 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.