Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 dyrektywy 2006/112/WE

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 14

L 22/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 dyrektywy 2006/112/WE (2007/50/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu w szczególności jego art. 4 ust. 3, z 2005 r. (1),


Powyższe ma na celu umożliwienie wszystkim państwom członkowskim wzięcia udziału na jednakowych warunkach w systemie stosowania obniżonej stawki do usług pracochłonnych. Należy zatem przyznać państwom przystępującym, od dnia ich przystąpienia do Unii Europejskiej, taką samą możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT do niektórych usług pracochłonnych.

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2005 r. (2), w szczególności jego art. 55,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (3), w szczególności jej art. 106, uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Pismem z dnia 31 marca 2006 r. Rumunia złożyła wniosek o stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, objętych powyższą praktyką.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada może upoważnić państwa członkowskie do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, które powinny, z jednej strony, spełniać warunki przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE, a z drugiej strony powinny być wymienione w załączniku IV do tej samej dyrektywy. Dyrektywą 2006/112/WE okres stosowania obniżonej stawki podatku VAT został przedłużony do dnia 31 grudnia 2010 r. Powyższe pozwala państwom członkowskim, które chcą po raz pierwszy skorzystać z przewidzianej tam możliwości, oraz tym, które pragną zmienić listę usług, w odniesieniu do których zastosowały wymieniony przepis w przeszłości, złożyć do Komisji stosowny wniosek.

W celu zapewnienia równości między państwami członkowskimi niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

(6)

Niniejsza decyzja nie będzie mieć wpływu na środki własne Wspólnoty pochodzące z VAT,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 55 Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii z 2005 r., w związku z art. 106 i art. 108 dyrektywy 2006/112/WE, Rumunia jest upoważniona do stosowania, od dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu z 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., obniżonej stawki Przewidzianej w art. 98, w odniesieniu do następujących usług określonych w pkt 1 i 4 załącznika IV do dyrektywy 2006/112/WE:

(1) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11. (2) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203. (3) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92).

31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/15

a) drobnych napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (w tym poprawek i przeróbek);

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

b) usług pomocy w gospodarstwach domowych.

Sporządzono w Brukseli, 30 stycznia 2007 r. W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu z 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 12 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) (1)

 • Dz. U. L22 - 10 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L22 - 5 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 3 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.