Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 5

Strona 1 z 3
31.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 91/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

przetargu: odnoszących się do pszenicy zwyczajnej – do wysokości 28 724 ton we Francji, odnoszących się do jęczmienia – do wysokości 20 332 ton w Finlandii i 9 363 ton na Litwie, w odniesieniu do kukurydzy – do wysokości 500 000 ton na Węgrzech.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Mając na uwadze sytuację na rynkach pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem załącznika. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 53/2007 (Dz.U. L 17 z 24.1.2007, str. 8).

L 22/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Państwo członkowskie Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Żyto

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i dane kontaktowe

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие” Бул Цар Борис ІІІ № 136, 1618, София, България Tel.: (359 2) 81 87 202 Fax: (359 2) 81 87 267 E-mail: dfz@dfz.bg website: www.mzgar.government.bg Bureau d’intervention et de restitution belge/ Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Trierstraat 82/rue de Trèves B-1040 Bruxelles/Brussel Téléphone: (32-2) 287 24 78 Télécopieur: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be website: www.birb.be Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Téléphone (420) 222 871 667 or 222 871 403 Télécopieur: (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz website: www.szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Téléphone: (45) 33 95 88 07 Télécopieur: (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk website: www.dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Téléphone: (49-228) 68 45-3704 télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985 télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de website: www.ble.de Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Téléphone: (372) 7371 200 Télécopieur: (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee website: www.pria.ee

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 22 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 14 z 200731.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. 106 dyrektywy 2006/112/WE

 • Dz. U. L22 - 12 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) (1)

 • Dz. U. L22 - 10 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L22 - 3 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200731.1.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.