Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 19

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 19

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/19

AKT KOŃCOWY Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

i

PAŃSTWA IZRAEL,

na spotkaniu, które odbyło się w Brukseli dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące siódmego w celu podpisania umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, przyjęli następującą wspólną deklarację: Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu, ukierunkowanego na nowe struktury wdrażające art. 169 i 171 Traktatu WE.


L 220/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

За Европейската общнoст Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen Европa Шериктештиги γчγн За Европейское Сообщество

За държавата Израел Por el Estado de Israel Za Stát Izrael For Staten Israel Für den Staat Israel Iisraeli Riigi nimel Για το Κράτος του Ισραήλ For the State of Israel Pour l'État d'Israël Per lo Stato di Israele Izraēlas Valsts vārdā Izraelio Valstybės vardu Izrael Állam részéről Għall-Istat ta' l-Iżrael Voor de Staat Israël W imieniu Państwa Izrael Pelo Estado de Israel Pentru Statul Israel Za Izraelský štát Za državo Izrael Israelin valtion puolesta För Staten Israel

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/21

WSPÓLNA DEKLARACJA umawiających się stron w sprawie ścisłego dialogu ukierunkowanego na nowe struktury wdrażające Artykuły 169 i 171 Traktatu WE Strony niniejszym deklarują, że w celu zapewnienia prawidłowego wykonania postanowień załącznika I.I.1 do niniejszej umowy Izrael będzie, w miarę potrzeb, na czas informowany o pracach przygotowawczych dotyczących struktur, które mają zostać wdrożone w ramach siódmego programu ramowego WE na podstawie artykułów 169 lub 171 Traktatu WE.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.