Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 22

Strona 1 z 2
L 220/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/586/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(3)

gwarancje, że przedsiębiorstwa te całkowicie spełniają wymagania wspólnotowe. W związku z tym wykaz zamieszczony w wymienionym załączniku należy odpowiednio uaktualnić. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić załącznikiem do niniejszej decyzji. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/31/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

W decyzji Komisji 2007/31/WE ustanowiono środki przejściowe dotyczące wysyłania z Bułgarii do innych państw członkowskich niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3). Produkty te powinny być wysyłane z Bułgarii, tylko jeżeli zostały uzyskane w zakładach przetwórczych wymienionych w załączniku do tej decyzji. (2) Bułgaria wystąpiła z wnioskiem o dodanie niektórych przedsiębiorstw do wykazu w załączniku do decyzji 2007/31/WE. Właściwe władze bułgarskie przedstawiły

Załącznik do decyzji 2007/31/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 61. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/398/WE (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, str. 8). (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55; sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/23

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK WYKAZ ZAKŁADÓW PRZETWÓRCZYCH UPRAWNIONYCH DO WYSYŁANIA PRODUKTÓW SEKTORÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1, Z BUŁGARII DO INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

BG 0104014 BG 0105001 BG 0401028 BG 0404004 BG 0404013 BG 1201011 BG 1204013 BG 1604025 BG 1604039 BG 1604045 BG 1605052 BG 1701003 ВG 1901021 BG 2201014 BG 2204007 BG 2204093 BG 2204099 BG 2501002

»Karol Fernandes Miyt« OOD »Primo Treyd« EOOD »Mesokombinat - Svishtov« EOOD »Elit Mes Minev - Rodopa-V.T.« OOD »Dakor« OOD »Mesotsentrala - Montana« OOD »Kompas« OOD AD »Dil tur« »Evropimel« OOD AD »BELLA Bulgaria« BG 1604045 »Unitemp« OOD »Mesokombinat - Razgrad« AD »Mekom« AD EOOD »Bulmestreyding« »Bravo« OOD »Liani - 96« OOD »Tandem - V« OOD »Tandem - Popovo« OOD

gr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.