Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 25

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/587/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Władze Włoch całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 decyzji Rady 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(6)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

We Włoszech wystąpiły w 2006 i 2007 r. przypadki choroby pęcherzykowej świń. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG.

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty 1. Przyznaje się Włochom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2006 r. i 2007 r. w celu zwalczania choroby pęcherzykowej świń.

(3)

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2).

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania wspólnotowego, jak określono w ust. 1. Jest on wypłacany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

(4)

Ostateczne szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych w celu zwalczenia choroby zostało przedstawione przez Włochy w dniu 4 czerwca 2007 r.

Artykuł 2 Zasady wypłaty wkładu finansowego Wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 1 200 000 EUR jako część wkładu finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 1.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

L 220/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.