Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 27

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/588/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

gospodarstwami i wdrożone kontrole dotyczące przemieszczania zwierząt i produktów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

Obecnie, w oparciu o informacje dostarczone przez Zjednoczone Królestwo, obszary wymienione w załącznikach I i II do decyzji 2007/554/WE powinny obejmować obszary zapowietrzone wokół potwierdzonych ognisk pryszczycy i otaczające je połączone obszary zagrożone w Surrey, ustanowione zgodnie z dyrektywą Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (4).

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgłoszono ogniska pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i skutecznymi środkami kontroli wprowadzonymi na obszarze wysokiego ryzyka, wyżej wymieniona zmiana znosi strefę buforową pomiędzy ograniczonym obszarem wysokiego ryzyka i wolną od choroby częścią Zjednoczonego Królestwa. W stosunku do obszaru Wielkiej Brytanii poza obszarem zagrożonym wymaga ona jednak stosowania takiego samego dodatkowego nadzoru weterynaryjnego i poświadczeń jak te przyjęte w stosunku do Irlandii Północnej od momentu przyjęcia decyzji 2007/554/WE.

(2)

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie może stanowić zagrożenie dla stad w innych państwach członkowskich w związku z handlem żywymi zwierzętami parzystokopytnymi i wprowadzaniem do obrotu niektórych otrzymanych z nich produktów.

(7)

Dodatkowo ograniczenia dotyczące przemieszczania koniowatych oraz wymóg dezynfekowania opon pojazdów na terenie całego Zjednoczonego Królestwa powinny zostać zniesione.

(3)

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Zjednoczonym Królestwie została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE (3) w celu wzmocnienia środków zwalczania pryszczycy powziętych przez Zjednoczone Królestwo.

(8)

Sytuacja zostanie poddana przeglądowi na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, zaplanowanym na dzień 11 września 2007 r., a środki w miarę potrzeby zostaną dostosowane.

(4)

W chwili obecnej istnieje jednakże możliwość dostosowania obszarów objętych ograniczeniami w oparciu o wyniki śledzenia możliwych kontaktów ze skażonymi

(9)

W związku z powyższym decyzję 2007/554/WE należy odpowiednio zmienić.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

L 220/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 3

Artykuł 1 W decyzji 2007/554/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Skreśla się art. 10 ust. 2 i art. 12. 2) W art. 17 „25 sierpnia 2007 r.” zastępuje się przez „15 września 2007 r.”. 3) Załączniki I i II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/29

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Następujące obszary Zjednoczonego Królestwa: Strefy zapowietrzone i otaczające połączone obszary zagrożone ustanowione zgodnie z art. 21 dyrektywy 2003/85/WE w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii.

ZAŁĄCZNIK II Następujące obszary Zjednoczonego Królestwa: Strefy zapowietrzone i otaczające połączone obszary zagrożone ustanowione zgodnie z art. 21 dyrektywy 2003/85/WE w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.