Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 30

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 30

Strona 1 z 2
L 220/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263 z dnia 24 września 1983 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264) 1) Strona 268, art. 15 pkt 1 akapit drugi: zamiast: „Ocena ta musi uwzględniać szczegółowe badania klatki piersiowej. W załączniku II podane są praktyczne wskazówki, do których Państwa Członkowskie mogą się odwołać prowadząc kliniczne badania pracowników; zalecenia te weryfikowane będą w miarę postępu technicznego, zgodnie z trybem określonym w art. 10 dyrektywy 80/1107/EWG.”, „Ocena ta musi uwzględniać szczegółowe badania klatki piersiowej. W załączniku II podane są praktyczne wskazówki, do których państwa członkowskie mogą się odwołać, prowadząc nadzór kliniczny nad pracownikami; zalecenia te weryfikowane będą w miarę postępu technicznego, zgodnie z procedurą określoną w art. 10 dyrektywy 80/1107/EWG.”.


powinno być:

2) Strona 268, art. 15 pkt 2: zamiast: „W wyniku klinicznego nadzoru, określonego w pkt. 1, lekarz lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną pracowników powinna, zgodnie z prawem krajowym, doradzić lub określić indywidualne dla każdego przypadku środki ochronne i zapobiegawcze, które należy podjąć; działania te mogą obejmować, gdzie stosowne, odsunięcie pracownika od wszelkich prac, przy wykonywaniu których jest on narażony na działanie azbestu.”, „W wyniku nadzoru klinicznego, określonego w pkt 1, lekarz lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za nadzór medyczny nad pracownikami powinna, zgodnie z prawem krajowym, doradzić lub określić indywidualne dla każdego przypadku środki ochronne i zapobiegawcze, które należy podjąć; działania te mogą obejmować, gdzie stosowne, odsunięcie pracownika od wszelkich prac, przy wykonywaniu których jest on narażony na działanie azbestu.”.

powinno być:

3) Strona 268, art. 16 pkt 1: zamiast: „Pracodawca musi wprowadzić do rejestru dane wszystkich pracowników wykonujących prace określone w art. 3 ust. 1, zaznaczając rodzaj i czas trwania danej czynności oraz stopień narażenia poszczególnych pracowników. Lekarz i/lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną pracowników, musi mieć dostęp do tego rejestru. Każdemu pracownikowi udostępnia się dane dotyczące jego osoby. Pracownikom i/lub ich przedstawicielom w przedsiębiorstwie lub zakładzie pracy, udostępnia się anonimowe zbiorcze informacje z rejestru.”, „Pracodawca musi wprowadzić do rejestru dane wszystkich pracowników wykonujących prace określone w art. 3 ust. 1, zaznaczając rodzaj i czas trwania danej czynności oraz stopień narażenia poszczególnych pracowników. Lekarz i/lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za nadzór medyczny nad pracownikami musi mieć dostęp do tego rejestru. Każdemu pracownikowi udostępnia się dane dotyczące jego osoby. Pracownikom i/lub ich przedstawicielom w przedsiębiorstwie lub zakładzie pracy udostępnia się anonimowe zbiorcze informacje z rejestru.”.

powinno być:

4) Strona 272, załącznik II pkt 2: zamiast: „Lekarz i/lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną nad pracownikami narażonymi na działanie azbestu musi poznać warunki narażenia na działanie lub warunki pracy każdego pracownika.”, „Lekarz i/lub wyznaczona osoba odpowiedzialna za nadzór medyczny nad pracownikami narażonymi na działanie azbestu musi poznać warunki narażenia na działanie lub warunki pracy każdego pracownika.”.

powinno być:

5) Strona 272, załącznik II pkt 3 akapit pierwszy zdanie wprowadzające: zamiast: powinno być: „Opieka medyczna nad pracownikami przebiega zgodnie z zasadami praktyki medycyny pracy; powinna obejmować co najmniej następujące elementy:”, „Nadzór kliniczny nad pracownikami przebiega zgodnie z zasadami praktyki medycyny pracy; powinien obejmować co najmniej następujące elementy:”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.