Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 31

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 31

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/31

6) Strona 272, załącznik II pkt 3 akapit drugi: zamiast: „Wskazane są dalsze badania, łącznie ze standardową radiografią klatki piersiowej oraz badaniami laboratoryjnymi, takimi jak cytologia plwociny. Decyzje dotyczące tych badań należy podejmować w stosunku do każdego pracownika objętego opieką medyczną, uwzględniając najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej.”, „Wskazane są dalsze badania, łącznie ze standardową radiografią klatki piersiowej oraz badaniami laboratoryjnymi, takimi jak cytologia plwociny. Decyzje dotyczące tych badań należy podejmować w stosunku do każdego pracownika objętego nadzorem medycznym, uwzględniając najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej.”.


powinno być:

Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 371 z dnia 30 grudnia 1987 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337) 1) Strona 337, tytuł: zamiast: powinno być: „Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego”, „Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku zdarzenia radiacyjnego”.

2) Strona 337, motyw szósty: zamiast: „awaria w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w Związku Radzieckim wykazała, że Komisja w przypadku wystąpienia zagrożenia radiologicznego oraz w celu wypełnienia swoich zadań musi szybko otrzymywać wszystkie istotne informacje w uzgodnionym formacie;”, „awaria w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w Związku Radzieckim wykazała, że Komisja w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz w celu wypełnienia swoich zadań musi szybko otrzymywać wszystkie istotne informacje w uzgodnionym formacie;”.

powinno być:

3) Strona 337, motyw ósmy: zamiast: „te przepisy wspólnotowe zagwarantują, że w razie zagrożenia radiologicznego wszystkie Państwa Członkowskie są o tym szybko informowane dla zapewnienia stosowania na terytorium całej Wspólnoty jednolitych norm ochrony ludności ustalonych w dyrektywach wydanych na podstawie postanowień rozdziału III tytułu II Traktatu;”, „te przepisy wspólnotowe zagwarantują, że w razie zdarzenia radiacyjnego wszystkie państwa członkowskie są o tym szybko informowane dla zapewnienia stosowania na terytorium całej Wspólnoty jednolitych norm ochrony ludności ustalonych w dyrektywach wydanych na podstawie postanowień rozdziału III tytułu II Traktatu;”.

powinno być:

4) Strona 338, art. 1 ust. 1 zdanie wprowadzające: zamiast: „Niniejsze przepisy stosuje się do powiadamiania i dostarczania informacji w każdym przypadku, gdy Państwo Członkowskie podejmuje szeroko zakrojone środki w celu ochrony ogółu społeczeństwa w przypadku pogotowia radiologicznego w następstwie:”, „Niniejsze przepisy stosuje się do powiadamiania i dostarczania informacji w każdym przypadku, gdy Państwo Członkowskie podejmuje szeroko zakrojone środki w celu ochrony ogółu społeczeństwa w przypadku zdarzenia radiacyjnego w następstwie:”.

powinno być:

5) Strona 338, art. 1 ust. 1 lit. a): zamiast: powinno być: „a) awarii na własnym terytorium, obejmującej obiekty lub rodzaje działalności wymienione w ust. 2, przy której nastąpił lub może nastąpić znaczący przeciek materiału radioaktywnego; lub”, „a) awarii na własnym terytorium, obejmującej obiekty lub rodzaje działalności wymienione w ust. 2, przy której nastąpił lub może nastąpić znaczące uwolnienie materiału radioaktywnego; lub”.

L 220/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

6) Strona 338, art. 1 ust. 1 lit. c): zamiast: „c) awarii innych niż te wymienione w lit. a), a dotyczących obiektów lub rodzajów działalności określonych w ust. 2, przy których nastąpił lub może nastąpić znaczący przeciek materiału radioaktywnego; lub”, „c) awarii innych niż te wymienione w lit. a), a dotyczących obiektów lub rodzajów działalności określonych w ust. 2, przy których nastąpił lub może nastąpić znaczące uwolnienie materiału radioaktywnego; lub”.

powinno być:

7) Strona 338, art. 3 ust. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „b) zakładana lub ustalona przyczyna oraz przewidywany rozwój awarii, istotny dla przecieku materiału radioaktywnego;”, „b) zakładana lub ustalona przyczyna oraz przewidywany rozwój awarii, istotny dla uwolnienia materiału radioaktywnego;”.

8) Strona 338, art. 3 ust. 1 lit. c): zamiast: powinno być: „c) ogólna charakterystyka przecieku radioaktywnego, obejmująca naturę, prawdopodobną postać fizyczną i chemiczną oraz ilość, skład i efektywną wysokość przecieku;”, „c) ogólna charakterystyka uwolnienia materiału radioaktywnego, obejmująca naturę, prawdopodobną postać fizyczną i chemiczną oraz ilość, skład i efektywną wysokość uwolnienia materiału radioaktywnego;”.

9) Strona 338, art. 3 ust. 1 lit. d): zamiast: powinno być: „d) informacje o bieżących i przewidywanych warunkach meteorologicznych i hydrologicznych, koniecznych dla prognozowania rozproszenia przecieku radioaktywnego;”, „d) informacje o bieżących i przewidywanych warunkach meteorologicznych i hydrologicznych, koniecznych dla prognozowania rozproszenia uwolnienia materiału radioaktywnego;”.

10) Strona 338, art. 3 ust. 1 lit. i): zamiast: powinno być: „i) przewidywane zachowania w czasie przecieku radioaktywnego.” „i) przewidywane zachowania w czasie uwolnienia materiału radioaktywnego.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.