Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 5

Tytuł:

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 5

Strona 1 z 11
25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/5

UMOWA o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, dalej zwana „Wspólnotą”,

z jednej strony,

oraz

PAŃSTWO IZRAEL, dalej zwane „Izraelem”,

z drugiej strony,

dalej zwane „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie aktualnej współpracy naukowo-technicznej między Izraelem a Wspólnotą oraz ich wspólny interes we wzmocnieniu tej współpracy w związku z utworzeniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej,


MAJĄC NA UWADZE, że Izrael i Wspólnota realizują obecnie programy badawcze w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania,

MAJĄC NA UWADZE, że Izrael i Wspólnota są zainteresowane współpracą w ramach tych programów dla obopólnej korzyści,

UWZGLĘDNIAJĄC zainteresowanie obu Stron zachęcaniem do wzajemnego dostępu swoich jednostek badawczych do działalności badawczo-rozwojowej w Izraelu, z jednej strony, oraz do wspólnotowych programów ramowych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, który wszedł w życie dnia 1 czerwca 2000 roku, zgodnie z którym Strony zobowiązały się zintensyfikować współpracę naukowo-techniczną i postanowiły dokonać uzgodnień dotyczących realizacji tego planu w odrębnych umowach, które mają zostać zawarte w tym celu,

MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota i Izrael zawarły umowę o współpracy naukowo-technicznej na okres realizacji szóstego programu ramowego, przewidującą przedłużenie jej obowiązywnia na wzajemnie uzgodnionych warunkach,

MAJĄC NA UWADZE, że decyzją 1982/2006/WE (1) Parlament Europejski i Rada przyjęły Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (dalej zwany „siódmym programem ramowym WE”),

MAJĄC NA UWADZE, że bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsza umowa oraz wszelkie działania realizowane na jej mocy w żaden sposób nie wpływają na uprawnienia państw członkowskich do podejmowania z Izraelem dwustronnych działań w dziedzinie nauki, technologii, badań i rozwoju, oraz do zawierania w tym celu umów, w miarę potrzeb, (1) Dz.U. L 412 z 30.12.2006.

L 220/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres stosowania 1. Izrael jest stowarzyszony, na warunkach określonych lub o których mowa w niniejszej umowie i jej załącznikach, w Siódmym programie ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (dalej zwanym „siódmym programem ramowym WE”), ustanowionym decyzją nr 1982/2006/WE, rozporządzeniem (WE) nr 2321/2002, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013), oraz decyzjami Rady 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE.

warunkach, jakie mają zastosowanie wobec osób prawnych z państw członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych lub o których mowa w załącznikach I i II. Warunki składania i oceny wniosków oraz udzielania dotacji i zawierania umów o dotacje lub umów w ramach programów wspólnotowych są dla izraelskich jednostek badawczych takie same jak warunki mające zastosowanie do udzielania dotacji i zawierania umów o dotacje lub umów ze wspólnotowymi jednostkami badawczymi w ramach tych samych programów, z uwzględnieniem wspólnych interesów Wspólnoty i Izraela.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 3 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.