Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 1

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych (2007/566/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(ii)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie,


Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii;

uwzględniając wniosek Komisji,

(iii) Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej; oraz

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 128 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („porozumienie EOG”) Republika Bułgarii i Rumunia („kraje kandydujące do EOG”) wystąpiły, po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej, o przyznanie im statusu Umawiających się stron Porozumienia EOG.

(iv) Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(3)

Negocjacje zostały zakończone w dniu 29 marca 2007 r.

(2)

W tym celu Komisja, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, wynegocjowała z Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii i krajami kandydującymi do EOG Umowę o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) oraz cztery umowy powiązane, mianowicie:

(4)

Z zastrzeżeniem możliwości ich zawarcia w późniejszym terminie, wyżej wymienione umowy powinny zostać podpisane w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(5)

(i)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii;

Do czasu zakończenia procedur wymaganych do ich wejścia w życie oraz w celu utrzymania właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyżej wymienione umowy powinny być stosowane tymczasowo zgodnie z porozumieniami w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i, odpowiednio, Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii,

L 221/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej następujących umów, z zastrzeżeniem ich zawarcia w późniejszym terminie: — Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii, Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii, Protokołu dodatkowego do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związanego z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, oraz Protokołu dodatkowego do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związanego z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, porozumień w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i, odpowiednio,

Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii, dotyczących tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów. Do czasu ich wejścia w życie wyżej wymienione umowy są stosowane tymczasowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym zakończono ostatnią z wyżej wymienionych wymian listów. Jednak postanowienia Protokołu dodatkowego do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związanego z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związanego z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, dotyczące nowych i zmienionych kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do przywozu do Wspólnoty niektórych gatunków ryb i produktów rybactwa pochodzących z Islandii i Norwegii, są stosowane na zasadzie tymczasowej od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym zakończono ostatnią wymianę listów. Artykuł 3 Teksty Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów, jak również porozumień w formie wymiany listów dotyczących ich tymczasowego stosowania, są dołączone do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady L. AMADO Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 62 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 58 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 52 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 32 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L221 - 15 z 200725.8.2007

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 7 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.