Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 32

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 32

Strona 1 z 5
L 221/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AKT KOŃCOWY

25.8.2007

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej „Wspólnotą”,

oraz

KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII, REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII, KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,


Umawiających się Stron Traktatu ustanawiającego WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, zwanych dalej „państwami członkowskimi WE”,

25.8.2007

PL pełnomocnicy

REPUBLIKI ISLANDII, KSIĘSTWA LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWA NORWEGII,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/33

zwanych dalej „państwami EFTA”, łącznie Umawiających się Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym podpisanego w Porto dnia 2 maja 1999 r., zwanego dalej „Porozumieniem EOG”, łącznie zwanych dalej „Obecnymi Umawiającymi się Stronami”, oraz pełnomocnicy

REPUBLIKI BUŁGARII, RUMUNII,

zwanych dalej „Nowymi Umawiającymi się Stronami”, zebrani w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego w celu podpisania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przyjęli następujące teksty:

I.

Umowę o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwaną dalej „Umową”); Wymienione poniżej teksty, załączone do Umowy: Załącznik A: Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy; Załącznik В: Wykaz, o którym mowa w art. 4 niniejszej Umowy.

II.

Pełnomocnicy Obecnych Umawiających się Stron i pełnomocnicy Nowych Umawiających się Stron przyjęli następujące wspólne deklaracje i oświadczenia, które są dołączone do niniejszego Aktu końcowego: 1) Wspólna deklaracja w sprawie terminowej ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym; Wspólna deklaracja w sprawie daty wygaśnięcia ustaleń przejściowych; Wspólna deklaracja w sprawie stosowania reguł pochodzenia po wejściu w życie Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym; Wspólna deklaracja w sprawie handlu produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi; Wspólna deklaracja w sprawie dostosowań sektorowych dla Liechtensteinu w dziedzinie swobodnego przepływu osób; Wspólne oświadczenie w sprawie obszarów priorytetowych wymienionych w protokole 38a; Wspólne oświadczenie w sprawie wkładów finansowych.

2) 3)

4) 5)

6) 7)

Pełnomocnicy Obecnych Umawiających się Stron i pełnomocnicy Nowych Umawiających się Stron przyjęli do wiadomości następujące deklaracje, które zostały załączone do Aktu końcowego: 1) 2) 3) Ogólna wspólna deklaracja państw EFTA; Wspólna deklaracja państw EFTA w sprawie swobodnego przepływu pracowników; Jednostronna deklaracja rządu Liechtensteinu dotycząca dodatku do protokołu 38a.

L 221/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

Uzgodnili oni także, że najpóźniej do daty wejścia w życie Umowy, tekst Porozumienia EOG, zmienionego Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz pełne teksty wszystkich decyzji Wspólnego Komitetu EOG powinny zostać sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim oraz uwierzytelnione przez przedstawicieli Obecnych Umawiających się Stron i Nowych Umawiających się Stron. Przyjmują oni do wiadomości Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii, również dołączoną do niniejszego Aktu końcowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 62 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 58 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 52 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 15 z 200725.8.2007

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 7 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.