Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 7

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 7

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POROZUMIENIE

L 221/7

w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

A. Szanowny Panie!

List Wspólnoty Europejskiej

W związku z Umową o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym („umowa o rozszerzeniu EOG”) oraz czterema umowami powiązanymi, mam zaszczyt poinformować Pana, że Wspólnota Europejska wyraża gotowość tymczasowego stosowania umowy o rozszerzeniu EOG od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym zakończono ostatnią wymianę listów dotyczących tymczasowego stosowania pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, pod warunkiem że Księstwo Liechtensteinu także wyraża taką gotowość. Uprzejmie proszę o potwierdzenie zgody Księstwa Liechtensteinu na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku,


L 221/8

PL

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmul fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej B. List Księstwa Liechtensteinu

L 221/9

Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu opatrzonego dzisiejszą datą oraz potwierdzić zgodę Islandii na jego poniższą treść: „W związku z Umową o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym (»umowa o rozszerzeniu EOG«) oraz czterema umowami powiązanymi, mam zaszczyt poinformować Pana, że Wspólnota Europejska wyraża gotowość tymczasowego stosowania umowy o rozszerzeniu EOG od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym zakończono ostatnią wymianę listów dotyczących tymczasowego stosowania pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, pod warunkiem że Księstwo Liechtensteinu także wyraża taką gotowość.”. Z wyrazami szacunku,

L 221/10

PL

Done at Brussels, Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmul fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

For the Principality of Liechtenstein За Кpaлство Лихтенщайн Por el Principado de Liechtenstein Za Lichtenštejnské knížectví På Fyrstendømmet Liechtensteins vegne Für das Fürstentum Liechtenstein Liechtensteini Vürstiriigi nimel Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Pour la Principauté de Liechtenstein Per il Principato del Liechtenstein Lihtenšteinas Firstistes vārdā Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu A Liechtensteini Hercegség részéről Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein Voor het Vorstendom Liechtenstein W imieniu Księstwa Liechtensteinu Pelo Principado do Liechtenstein Pentru Principatul Liechtenstein Za Lichtenštajnské kniežatstvo Za Kneževino Lihtenštajn Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta För Furstendömet Liechtenstein

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 62 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 58 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 52 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 32 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L221 - 15 z 200725.8.2007

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.