Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odłogowanych do produkcji surowców

Data ogłoszenia:2007-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 10

Strona 1 z 5
L 222/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 993/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odłogowanych do produkcji surowców

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Konieczne jest sprecyzowanie zasad fakultatywnego systemu zatwierdzania oraz przepisów mających zastosowanie w przypadku obrotu surowcami do celów energetycznych pomiędzy państwami członkowskimi, z których jedno nie zdecydowało się na stosowanie fakultatywnego systemu zatwierdzania zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), d), f) i j),

(5)

Artykuł 39 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 zawiera błędne odniesienie do art. 32 ust. 2 zamiast do całości art. 32. Pomyłka ta powinna zatem zostać sprostowana.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 (2) przewiduje obowiązek przekazywania Komisji niektórych danych dotyczących określonych powierzchni objętych pomocą na uprawę roślin energetycznych. Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 przewiduje, że współczynnik redukcji określonych powierzchni ustala się na podstawie danych przekazanych zgodnie z art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia. Odniesienie do niektórych postanowień art. 3 ust. 1 jest błędne i w związku z tym powinno zostać odpowiednio sprostowane.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odłogowanych do produkcji surowców (3) zmieniło art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004. Na skutek pomyłki w późniejszym zastąpieniu tego artykułu na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 381/2007 (4) nie uwzględniono zmiany wprowadzonej rozporządzeniem (WE) nr 270/2007. Artykuł 136 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 należy zatem odpowiednio dostosować, ze skutkiem od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 270/2007.

(2)

Artykuł 32 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 określa wymagania pochodne dotyczące odbiorców i pierwszych jednostek przetwórczych. Złożenie zabezpieczenia powinno również stanowić wymaganie pochodne w stosunku do odbiorców surowców przeznaczonych do wykorzystania w produkcji produktów energetycznych.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 (5) zmieniło art. 53 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 (6), aby uniknąć zmniejszania płatności w przypadku celowego zawyżenia deklarowanej powierzchni, gdy zawyżenie to dotyczy bardzo nieznacznej powierzchni. Postanowienie to dotyczy również wniosków dotyczących jednolitej płatności obszarowej. Należy zatem odpowiednio dostosować art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

(3)

W celu umożliwienia gospodarstwom uprawy i przetwarzania nowych upraw na potrzeby produkcji energii właściwym jest, aby państwa członkowskie otrzymały możliwość aktualizowania listy surowców, które kwalifikują się do produkcji na gruntach odłogowanych oraz do otrzymania pomocy na rośliny energetyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 21 z 200728.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4070) (1)

 • Dz. U. L222 - 16 z 200728.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków i związanych z nią przepisów dotyczących przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3977)

 • Dz. U. L222 - 3 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L222 - 1 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.