Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków i związanych z nią przepisów dotyczących przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3977)

Data ogłoszenia:2007-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 16

Strona 1 z 4
L 222/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków i związanych z nią przepisów dotyczących przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3977)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)


(2007/590/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia ptasiej grypy na stada drobiu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2;

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę zdrowie i dobrostan zwierząt, znaczenie dzikiego ptactwa w rozprzestrzenianiu ptasiej grypy oraz szczepienia drobiu, ptaków żyjących w niewoli i ptaków znajdujących się w ogrodach zoologicznych, panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zalecił w swoich opiniach naukowych na temat ptasiej grypy rozważenie możliwości wprowadzenia szczepień ochronnych, jeżeli zaistnieje wysokie ryzyko wprowadzenia wirusa w szczególności na obszary, na których występują duże stada drobiu.

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i pod pewnymi warunkami dla zdrowia ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu.

(5)

(2)

Wysoce zjadliwy wirus grypy ptaków A podtypu H5N1 został wykryty u drobiu i dzikich ptaków w określonych częściach Wspólnoty i w państwach trzecich. Prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wirusa na stada drobiu, w szczególności za pośrednictwem dzikiego ptactwa, wzrasta na terytorium Wspólnoty.

(3)

Na całym terytorium Niderlandów zastosowano systemy wczesnego wykrywania oraz środki bezpieczeństwa

(1) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

Dodatkowo EFSA stwierdza, że w czasie trwania epidemii ptasiej grypy istnieje poważne ryzyko, że ptaki hodowane przez hobbystów oraz ptaki domowe pozostaną w ukryciu i będą stanowiły stałe zagrożenie jako źródło zakażenia. Należy brać pod uwagę taką możliwość i zamiast masowego zabijania takich ptaków zaleca się wprowadzenie środków bezpieczeństwa biologicznego oraz prowadzenie ścisłego nadzoru. W przypadku tych ptaków można rozważyć również wprowadzenie kwarantanny oraz objęcie ich szczepieniami ochronnymi. Działania te jednakże nie mogą stanowić zagrożenia dla ścisłych zasad bezpieczeństwa biologicznego i innych środków przedsięwziętych na takich obszarach, mających na celu wyeliminowanie wszelkich sposobów wprowadzenia wirusa. W szczególności szczepieniami ochronnymi można objąć stada, jeżeli stosowane w odniesieniu do nich ogólne zasady hodowli uniemożliwiają trzymanie ptaków w stałym zamknięciu i nie pozwalają zagwarantować im odpowiedniej ochrony przed kontaktem z dzikim ptactwem.

28.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/17

(6)

Decyzja Komisji 2006/147/WE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związanymi z nią przepisami dotyczącymi przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (1) zatwierdziła program szczepień ochronnych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1, przedłożony Komisji przez Niderlandy w dniu 21 lutego 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 21 z 200728.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4070) (1)

 • Dz. U. L222 - 10 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odłogowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L222 - 3 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L222 - 1 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.