Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4070) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 21

28.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4070)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/591/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 3, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Komisja we współpracy z Niemcami zbadała te środki i z zadowoleniem odnotowuje, że granice obszarów A i B określonych przez właściwy organ w tym państwie członkowskim znajdują się w wystarczającej odległości od faktycznego miejsca pojawienia się ogniska. Można zatem zatwierdzić obszary A i B w Niemczech oraz ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/415/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji należy poddać przeglądowi podczas następnego posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (3) ustanawia niektóre środki ochronne, które należy stosować celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska grypy ptaków podtypu H5N1 na fermie drobiu na swoim terytorium w kraju związkowym Bawaria i podjęły stosowne środki zgodnie z decyzją 2006/415/WE, m. in. określiły obszary A i B, o których mowa w art. 4 wymienionej decyzji.

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2006/415/WE wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/556/WE (Dz.U. L 212 z 14.8.2007, str. 10).

L 222/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2006/415/WE wprowadza się następujące zmiany: 1. W części A dodaje się tekst w brzmieniu:

Obszar A „ISO Kod krajowy Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) pakt iii)

DE

GERMANY

Dziesięciokilometrowa strefa wokół ogniska w gminie Wachenroth obejmująca w całości lub częściowo następujące gminy: LANDKREIS ERLANGENHÖCHSTADT BIRKACH HÖCHSTADT A.D. AISCH LONNERSTADT MÜHLHAUSEN VESTENBERGSGREUTH WACHENROTH BURGHASLACH DACHSBACH GUTENSTETTEN MARKT TASCHENDORF MÜNCHSTEINACH UEHLFELD BURGEBRACH BURGWINDHEIM POMMERSFELDEN SCHLÜSSELFELD

28.9.2007”

LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH

LANDKREIS BAMBERG

2. W części B dodaje się tekst w brzmieniu:

Obszar B „ISO Kod krajowy Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) pakt iii)

DE

GERMANY LANDKREIS ERLANGENHÖCHSTADT

Gminy: ADELSDORF BIRKACH GREMSDORF HÖCHSTADT A.D. AISCH LONNERSTADT MÜHLHAUSEN VESTENBERGSGREUTH WACHENROTH WEISENDORF BAUDENBACH BURGHASLACH DACHSBACH GERHARDSHOFEN GUTENSTETTEN MARKT TASCHENDORF MÜNCHSTEINACH SCHEINFELD UEHLFELD BURGEBRACH BURGWINDHEIM POMMERSFELDEN SCHLÜSSELFELD STEINACHSRANGEN GEISELWIND

28.9.2007”

LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH

LANDKREIS BAMBERG

LANDKREIS KITZINGEN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 222 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 16 z 200728.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków i związanych z nią przepisów dotyczących przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3977)

 • Dz. U. L222 - 10 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odłogowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L222 - 3 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L222 - 1 z 200728.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.