Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 223 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

Data ogłoszenia:2007-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 223 POZ 1

Strona 1 z 26
29.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 994/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


1.2. Strony zainteresowane postępowaniem O wszczęciu postępowania Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżącego, producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, dostawców oraz użytkowników, co do których wiadomo, że są zainteresowani, a także przedstawicieli krajów, których dotyczy postępowanie, oraz Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Skarżący, producent, który poparł skargę, producenci eksportujący, importerzy, producenci surowców, użytkownicy oraz stowarzyszenia użytkowników przedstawiły swoje stanowiska. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała, że ze względu na dużą liczbę importerów może zastosować w niniejszym dochodzeniu kontrolę wyrywkową. Jednakże z uwagi na mniejszą od spodziewanej liczbę importerów we Wspólnocie, którzy zgłosili gotowość do współpracy, uznano, że kontrola wyrywkowa nie będzie konieczna. Aby umożliwić producentom eksportującym z ChRL i Kazachstanu ewentualne złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych (MET) lub o traktowanie indywidualne (IT) Komisja przesłała formularze tych wniosków znanym zainteresowanym producentom eksportującym oraz władzom obu krajów. Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Otrzymano odpowiedzi od pięciu skarżących producentów wspólnotowych, jednego producenta wspólnotowego, który poparł skargę i w pełni współpracował w toku postępowania, siedmiu niepowiązanych importerów, trzech dostawców surowców, ośmiu użytkowników i jednego stowarzyszenia użytkowników.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 30 listopada 2006 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu (zawiadomienie o wszczęciu postępowania) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty żelazokrzemu (FeSi) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Rosji (kraje, których dotyczy postępowanie). Postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej dnia 16 października 2006 r. przez Comité de liaison des industries Ferro-Alliages (Euroalliages) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 90 %, całkowitej wspólnotowej produkcji żelazokrzemu. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu oraz istotnej szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy w jego wyniku, co zostało uznane za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 223 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.