Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 224 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 84. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 224 POZ 3

29.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 996/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 84. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniach 1 i 13 sierpnia 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 969/2007 (Dz.U. L 215 z 18.8.2007, str. 6).

L 224/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) następujący wpis należy usunąć z tytułu „Osoby prawne, grupy i podmioty”: „De Afghanistan Momtaz Bank”; 2) wpis „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Data urodzenia: 30.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Al-Zarqaa, Jordania. Inne informacje: według doniesień nie żyje od czerwca 2006 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Data urodzenia: a) 30.10.1966 r., b) 20.10.1966 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania, c) Al Zarquaa, Jordania. Numer paszportu: a) Z 264958 (paszport jordański wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania), b) 1433038 (jordański dowód osobisty wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania). Inne informacje: według doniesień nie żyje od czerwca 2006 r.”; 3) wpis „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Tytuł: Doktor. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: uznawany za obywatela Egiptu. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt), b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena, b) przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Tytuł: Doktor. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: uznawany za obywatela Egiptu. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt), b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena, b) przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 224 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L224 - 5 z 200729.8.2007

    Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/656/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których przywóz tropikalnych ryb ozdobnych na teren Wspólnoty jest dozwolony (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3960) (1)

  • Dz. U. L224 - 1 z 200729.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.