Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 224 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/656/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których przywóz tropikalnych ryb ozdobnych na teren Wspólnoty jest dozwolony (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3960) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 224 POZ 5

29.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/656/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których przywóz tropikalnych ryb ozdobnych na teren Wspólnoty jest dozwolony (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3960)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/592/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

członków OIE o każdym zdarzeniu związanym ze zdrowiem zwierząt wodnych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Malediwy były znaczącym eksporterem tropikalnych ryb ozdobnych do niektórych państw członkowskich, ale nie są jeszcze członkiem OIE. Jednakże w liście z dnia 9 maja 2007 r. Malediwy zgłosiły chęć członkostwa w OIE oraz gotowość wypełniania zobowiązań z nim związanych w okresie przejściowym przed oficjalnym uzyskaniem członkostwa w OIE.

Część II załącznika I do decyzji Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (2) zawiera wykaz terytoriów, z których przywóz tropikalnych ryb ozdobnych na teren Wspólnoty jest dozwolony. Wykaz ten obejmuje wszystkie państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Tropikalne ryby ozdobne nie są podatne na choroby wymienione w załączniku A do dyrektywy 91/67/EWG i stwarzają względnie niskie zagrożenie dla sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt we Wspólnocie. Członkostwo w OIE zakłada spełnienie warunków określonych w art. 19 ust. 2 dyrektywy 91/67/EWG, do których muszą stosować się państwa trzecie, aby uzyskać pozwolenie na wywóz tropikalnych ryb ozdobnych do Wspólnoty, ponieważ zapewnia informowanie pozostałych

(4)

Malediwy powinny zostać uwzględnione w części II załącznika I do decyzji 2006/656/WE, zanim staną się oficjalnym członkiem OIE. Jednakże jeżeli Malediwy nie przystąpią do OIE do dnia 31 grudnia 2007 r., po tym dniu import tropikalnych ryb ozdobnych z tego kraju do Wspólnoty nie powinien być dozwolony.

(5)

W związku z tym decyzja 2006/656/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 271 z 30.9.2006, str. 71.

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2006/656/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

L 224/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W części II załącznika I do decyzji 2006/656/WE dodaje się poniższy tekst: „Malediwy, do czasu przystąpienia do OIE. W przypadku gdy Malediwy nie uzyskają członkostwa w OIE do dnia 31 grudnia 2007 r., po tym dniu import tropikalnych ryb ozdobnych z tego kraju nie powinien być dozwolony.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 224 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L224 - 3 z 200729.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 84. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

  • Dz. U. L224 - 1 z 200729.8.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.