Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 225 POZ 1

Tytuł:

Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 225 POZ 1

Strona 1 z 29
29.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA WEWNĘTRZNE I PROCEDURALNE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 25 lipca 2007 r.

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a,


mowa w traktatach, Protokole w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości, załączniku I do tego statutu i w decyzji 2004/ 752/WE, Euratom, a także ustanowić wszelkie inne przepisy niezbędne do stosowania, uściślenia i uzupełnienia tych aktów, stosownie do potrzeby.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b,

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności załącznik I do tego statutu,

uwzględniając decyzję Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1),

zważywszy, że należy ustanowić przepisy określające procedury przed Sądem do spraw Służby Publicznej odpowiednie dla potrzeb sądu orzekającego w pierwszej instancji oraz stosowne do powierzonego mu zadania orzekania na podstawie reguł dostosowanych do specyfiki sporów, które rozpoznaje, analizując możliwości przeprowadzenia postępowania ugodowego na każdym etapie postępowania.

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości,

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 19 kwietnia 2007 r.,

zważywszy, że do Sądu do spraw Służby Publicznej należy ustanowienie, w porozumieniu z Trybunałem Sprawiedliwości i za zgodą Rady, udzieloną większością kwalifikowaną, regulaminu postępowania przed nim.

zważywszy, że w celu zapewnienia jednolitości i spójności systemu sądownictwa jako całości pożądane jest, aby reguły mające zastosowanie do postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej nie odchodziły w stopniu większym niż jest to niezbędne od reguł mających zastosowanie do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości na mocy jego regulaminu, przyjętego w dniu 19 czerwca 1991 r. (2), z późniejszymi zmianami oraz do postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji na mocy jego regulaminu, przyjętego w dniu 2 maja 1991 r. (3), z późniejszymi zmianami,

(2) Dz.U. L 176 z 4.7.1991, str. 7. Regulamin został po raz ostatni zmieniony decyzją 2006/955/WE, Euratom (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 44). (3) Dz.U. L 136 z 30.5.1991, str. 1. Regulamin został po raz ostatni zmieniony decyzją 2006/956/WE, Euratom (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 45).

zważywszy, że należy przyjąć przepisy odnoszące się do funkcjonowania Sądu do spraw Służby Publicznej, o których

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

L 225/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2007

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCY:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA

PRZEPISY WSTĘPNE

Artykuł 1 Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia rozumie się: — — — — „traktat WE” – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; „traktat EWEA” – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom); „statut Trybunału Sprawiedliwości” – Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości; „regulamin pracowniczy” – rozporządzenie ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2. Do celów niniejszego regulaminu: — — — przez „Sąd” rozumie się Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej oraz – w odniesieniu do spraw rozpoznawanych przez izbę lub Sąd w składzie jednego sędziego – tę izbę lub tego sędziego; przez „prezesa Sądu” rozumie się wyłącznie prezesa tej instytucji; „prezes” oznacza przewodniczącego składu orzekającego; przez „instytucje” rozumie się instytucje Wspólnot oraz organy ustanowione na podstawie traktatów lub na podstawie aktu przyjętego w celu ich wykonania, które mogą występować jako strony postępowania przed Sądem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 225 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.