Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 15

Strona 1 z 3
30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2184/96 z dnia 28 października 1996 r. dotyczące przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (1), w szczególności jego art. 2,


(3)

lenie na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych. Należy zatem w celu jasności dostosować zasady zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, przez przyjęcie nowego rozporządzenia i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 196/97. Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2184/96 przewiduje otwarcie kontyngentu taryfowego na rok gospodarczy w wysokości 32 000 ton ryżu objętego kodem CN 1006, pochodzącego z Egiptu. Stosowana jest stawka celna ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 1785/2003 zgodnie z art. 11–11d, pomniejszona o kwotę w wysokości 25 % wartości tego cła. W związku z możliwością stosowania różnych stawek celnych należy ustalić warunki dla obniżenia stawki celnej o 25 %. W trosce o racjonalne zarządzanie wspomnianym kontyngentem należy pozwolić podmiotom gospodarczym na składanie więcej niż jednego wniosku o pozwolenie w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Z tego samego powodu należy ustanowić szczegółowe zasady mające zastosowanie do sporządzania wniosków o pozwolenia, ich wydawania, okresu ich ważności i przekazywania informacji Komisji oraz odpowiednie środki administracyjne w celu zapewnienia, iż nie została przekroczona wielkość ustalonej kwoty. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Podobnie w celu poprawy kontroli nad tym kontyngentem oraz uproszczenia zarządzania nim należy ustalić, że składanie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz będzie odbywać się raz w tygodniu, oraz ustalić wysokość zabezpieczenia na poziomie dostosowanym do ponoszonego ryzyka. Przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do dokumentu przewozowego oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia produktu podczas wprowadzania produktu do swobodnego obrotu są określone w protokole IV decyzji Rady 2004/635/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczącej zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (7). Należy ustanowić szczegółowe zasady stosowania tych przepisów w odniesieniu do przedmiotowego kontyngentu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/97 z dnia 31 stycznia 1997 r. ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (3). Od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia zostały przyjęte lub zmienione horyzontalne i sektorowe rozporządzenia wykonawcze, tzn. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 21 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 9 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.