Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 4

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

L 226/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji


Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/23

ZAŁĄCZNIK W dyrektywie 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II dodaje się następujące numery referencyjne 1244–1328:

Nr ref. Nazwa chemiczna/nazwa INCI

„1244

1-metylo-2,4,5-trihydroksybenzen (CAS nr 1124-09-0) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 2,6-dihydroksy-4-metylopirydyna (CAS nr 4664-16-8) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 5-hydroksy-1,4-benzodioksan (CAS nr 10288-36-5) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3,4-metylenodioksyfenol (CAS nr 533-31-3) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3,4-metylenodioksyanilina (CAS nr 14268-66-7) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Hydroksypirydinon (CAS nr 822-89-9) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3-nitro-4-aminofenoksyetanol (CAS nr 50982-74-6) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 2-metoksy-4-nitrofenol (CAS nr 3251-56-7) (4-nitrogwajakol) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów C.I. Acid Black 131 (CAS nr 12219-01-1) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1,3,5-trihydroksybenzen (CAS nr 108-73-6) (floroglucynol) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1,2,4-benzenotrioctan (CAS nr 613-03-6) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 2,2’-iminobis-etanol, produkty reakcji z epichlorohydryną i 2-nitro-1,4-benzenodiaminą (CAS nr 68478-64-8) (HC Blue nr 5) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N-metylo-1,4-diaminoantrachinon, produkty reakcji z epichlorohydryną i monoetanolaminą (CAS nr 158571-57-4) (HC Blue nr 4) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 4-aminobenzenosulfonowy (CAS nr 121-57-3) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 3,3’-(sulfonylobis(2-nitro-4,1-fenyleno)imino)bis(6-(fenyloamino))i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów benzenosulfonowy,

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

3(lub 5)-((4-(benzylometyloamino)fenylo)azo)-1,2-(lub 1,4)-dimetylo-1H-1,2,4-triazol i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów (2,2’-((3-chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrofenylo)azo)fenylo)imino)bisetanol (CAS nr 23355-64-8) (Disperse Brown 1) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 2-[[4-[etylo(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-6-metoksy-3-metylo-benzotiazol w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów i jego sole,

1260

1261

1262

2-[(4-chloro-2-nitrofenylo)azo]-N-(2-metoksyfenylo)-3-oksobutanamid (CAS nr 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów

L 226/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

Nr ref.

Nazwa chemiczna/nazwa INCI

1263

2,2’-[(3,3’-dichloro[1,1’-bifenylo]-4,4’-diilo)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenylobutanamid] (CAS nr 635885-6) (Pigment Yellow 12) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 2,2’-(1,2-etylenodiyl)bis[5-(4-etoksyfenylo)azo] benzenosulfonowy w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów i jego sole,

1264

1265

2,3-dihydro-2,2-dimetylo-6-[(4-(fenyloazo)-1-naftalenylo)azo]-1H-perimidyna (CAS nr 4197-255) (Solvent Black 3) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 3(lub 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfoniano-2-naftylo)azo]-1-naftylo]azo] salicylowy i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 7-(benzoiloamino)-4-hydroksy-3-[[4-[(4-sulfofenylo)azo]fenylo]azo]-2-naftalenosulfonowy, i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów (μ-((7,7’-iminobis(4-hydroksy-3-((2-hydroksy-5-(N-metylosulfamoilo)fenylo)azo)naftaleno-2-sulfoniano))(6-)))dimiedzian(2-) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 3-[(4-(acetyloamino)fenylo)azo]-4-hydroksy-7-[[[[5-hydroksy-6-(fenyloazo)-7-sulfo-2-naftalentylo]amino]karbonylo]amino]-2-naftalenosulfonowy i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Kwas 7,7’-(karbonyldiimino)bis(4-hydroksy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenylo)azo]fenylo]azo]-2-naftalenosulfonowy, (CAS nr 25188-41-4) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów N-(4-[bis[4-(dietyloamino)fenylo]metyleno]-2,5-cyckloheksadieno-1-ylideno)-N-etylo-etanoamina i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 2-[[(4-metoksyfenylo)metylohydrazono]metylo]-1,3,3-trimetylo-3H-indol w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów i jego sole,

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

2-(2-((2,4-dimetoksyfenylo)amino)etenylo)-1,3,3-trimetylo-3H-indol i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Nigrozyna rozpuszczalna w alkoholu (CAS nr 11099-03-9) (Solvent Black 5), w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 3,7-bis(dietyloamino)-fenoksazyna-5, (CAS nr 47367-75-9) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 9-(dimetyloamino)-benzo(a)fenoksazyna-5 i jej sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 6-amino-2-(2,4-dimetylofenylo)-1H-benz[de]izochinolino-1,3(2H)-dion (CAS nr 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów 1-amino-4-[[4-[(dimetyloamino)metylo]fenylo]amino]antrachinon (CAS nr 12217-43-5) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w farbach do włosów Laccaic Acid (CI Natural Red.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.