Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 28

L 226/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)


(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/593/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 11.4 oraz pkt 11.5 załącznika IIA, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z pilotażowym projektem zwiększenia danych statkom pływającym pod banderą Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa należy przyznać 6 lub 12 dodatkowych dni na Morzu Irlandzkim w zależności od rozmiarów oczek sieci w narzędziach połowowych znajdujących się na statku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dla statków pływających pod banderą Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa, które uczestniczą w pilotażowym projekcie zwiększenia danych przedłożonym dnia 30 kwietnia 2007 r., maksymalna liczba dni na morzu na obszarze wskazanym w pkt 2.1 lit. c) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, określona w tabeli I w tym załączniku, zostaje zwiększona jak następuje: a) o 6 dni dla statków, na których znajdują się narzędzia wymienione w pkt 4.1 lit. a) ppkt iv) i w pkt 4.1 lit. a) ppkt v) tego załącznika; b) o 12 dni dla statków, na wymienione w pkt 4.1 lit. dzenia (WE) nr 41/2007, z w pkt 4.1 lit. a) ppkt iv) załącznika. których znajdują się narzędzia a) załącznika IIA do rozporząwyjątkiem narzędzi określonych i pkt 4.1 lit. a) ppkt v) tego

Załącznik IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa m.in. maksymalną liczbę dni w roku, przez którą może przebywać na Morzu Irlandzkim statek wspólnotowy, na którym znajdują się włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia, z wyjątkiem włoków rozprzowych. Rozporządzenie (WE) nr 41/2007 pozwala Komisji przydzielić państwom członkowskim 6 lub 12 dodatkowych dni na morzu na obszarze Morza Irlandzkiego na podstawie pilotażowego projektu zwiększenia danych. W dniu 30 kwietnia 2007 r. Irlandia i Zjednoczone Królestwo złożyły wspólny wniosek dotyczący tego projektu. Wniosek ten przyjęto dnia 13 czerwca 2007 r.

(2)

(3)

Artykuł 2 1. W terminie siedmiu dni od publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Irlandia i Zjednoczone Królestwo przedstawią Komisji kompletny wykaz statków wybranych do udziału w pilotażowym projekcie zwiększenia danych.

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).

30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/29

2. Z przydziału dodatkowych dni ustanowionego w art. 1 korzystają tylko te statki, które wybrano do pilotażowego projektu zwiększenia danych i uczestniczyły w nim do końca.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Artykuł 3 W terminie dwóch miesięcy od zakończenia pilotażowego projektu zwiększenia danych Irlandia i Zjednoczone Królestwo przedłożą Komisji sprawozdanie z wyników pilotażowego projektu zwiększenia danych.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 21 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.