Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 30

Strona 1 z 18
L 226/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

ROZPORZĄDZENIE FINANSOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO EUROJUST

KOLEGIUM EUROJUST, (6)

uwzględniając decyzję Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością, w szczególności jej art. 37,

(7)

Z tego samego względu Eurojust musi stosować się do tych samych wymagań co instytucje wspólnotowe w udzielaniu zamówień publicznych i dotacji; w tym przypadku wystarczy odniesienie do odpowiednich przepisów ogólnego rozporządzenia finansowego.


uwzględniając decyzję Komisji przyznającą wnioskowane przez Eurojust odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,

Rozporządzenie finansowe musi odzwierciedlać specjalne wymagania Eurojustu jako jednostki ds. współpracy sądowej. Powinno ono w pełni uwzględniać sensytywny charakter operacji przeprowadzanych przez Eurojust, w szczególności w odniesieniu do dochodzenia i ścigania.

(8)

Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu Eurojustu musi być przyjęte jednomyślnie przez Kolegium po konsultacji z Komisją.

a także mając na uwadze, co następuje:

(9)

Komisja zgodziła się na rozporządzenie wraz z odstępstwem od ramowego rozporządzenia finansowego,

(1)

Eurojust ma osobowość prawną i ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzenie i wykonanie swojego budżetu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Istnieje konieczność określenia zasad sporządzania i wykonywania budżetu Eurojust, a także zasad regulujących prezentację i kontrolę rozliczeń.

TYTUŁ I PRZEDMIOT

Artykuł 1

(3)

Istnieje ponadto konieczność określenia uprawnień i zakresu odpowiedzialności Kolegium Eurojustu, intendenta, księgowego, administratora środków zaliczkowych i audytora wewnętrznego.

Niniejsze rozporządzenie objaśnia główną zasadę i reguły regulujące ustanowienie i wykonanie budżetu Eurojustu.

Artykuł 2

(4)

Należy ustanowić skuteczne systemy kontroli w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

Do celów niniejszego rozporządzenia:

(5)

Zważywszy że Eurojust jest finansowany z subwencji rocznej obciążającej budżet Wspólnoty, harmonogram ustalania budżetu, prezentacji rozliczeń i udzielania absolutorium powinien być dostosowany do równorzędnych przepisów ogólnego rozporządzenia finansowego.

1) „decyzja o Eurojust” oznacza decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (1);

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/659/WSiSW (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 44).

30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/31

2) „Eurojust” oznacza jednostkę ds. współpracy sądowej ustanowioną na mocy decyzji o Eurojust jako organ Unii Europejskiej;

13) „regulamin pracowniczy” oznacza wszelkie przepisy i zasady mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

3) „Kolegium” oznacza jednostkę, o której mowa w art. 10 ust. 1 decyzji o Eurojust;

TYTUŁ II ZASADY BUDŻETOWE

4) „dyrektor administracyjny” oznacza osobę, o której mowa w art. 29 i 36 ust. 1 decyzji o Eurojust;

Artykuł 3 Ustanowienie i wykonanie budżetu jest zgodne z zasadami jednolitości i rzetelności budżetowej, jednoroczności, równowagi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalności, specyfikacji, należytego zarządzania finansami oraz przejrzystości, wymienionymi w niniejszym rozporządzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 21 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.