Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 7

Strona 1 z 2
30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

umiejętności językowych i informatycznych). W związku z tym badanie to powinno zostać włączone do wykazu znajdującego się w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (2) określa warunki, na jakich może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty. Rozporządzenie zawiera wykaz kategorii organów, których badacze mogą otrzymać taki dostęp, a także przewiduje rozróżnienie organów uzyskujących dostęp bezpośrednio i organów uzyskujących dostęp po otrzymaniu opinii Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych. W rozporządzeniu tym wymienione są także różne badania i źródła danych, do których ma ono zastosowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącym statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (3) warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002 mają również zastosowanie do dostępu dla celów naukowych do danych poufnych ze statystyk Unii Europejskiej dotyczących dochodów i warunków życia (EU-SILC). W rozporządzeniu (WE) nr 831/2002 nie ma jednak mowy o EU-SILC. Dla większej jasności należy zatem również włączyć EU-SILC do wykazu znajdującego się w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002.

(5)

Dlatego też rozporządzenie (WE) nr 831/2002 należy odpowiednio zmienić.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

(2)

Badania naukowe są często prowadzone przez jednostki lub departamenty krajowych instytutów statystycznych oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Organy te oferują odpowiednią gwarancję poufnego traktowania i ochrony danych oraz tego, że dostęp do nich uzyskiwany jest w ściśle naukowym celu. Należy je zatem traktować jako organy uzyskujące dostęp bezpośrednio.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 831/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Rośnie zapotrzebowanie ze strony naukowców i środowiska naukowego jako całości na dostęp w celach naukowych także do poufnych danych z badania dotyczącego edukacji dorosłych (AES). AES obejmuje informacje o złożonych prawidłowościach uczestnictwa dorosłych w kształceniu i szkoleniach, dostęp do informacji o możliwościach uczenia się, a także informacje o profilu osób uczestniczących i nieuczestniczących w kształceniu (np. status społeczno-ekonomiczny, motywy skłaniające do kształcenia się, przeszkody, postawy, samoocena w zakresie

1) w art. 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dostęp do danych poufnych może być przyznany przez organ wspólnotowy naukowcom z organów należących do jednej z poniższych kategorii:

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2006 (Dz.U. L 197 z 19.7.2006, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 21 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.