Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 5

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 5

Strona 5 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

40 000

14 000

54 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami: — raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km, — dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. 1145 Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)


Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4. Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych. 1149 Inne świadczenia i zwroty

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34. Pozycja ta przeznaczona jest na: — odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne, — świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

L 228/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

115

Nadgodziny

1150

Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI. Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

117

Świadczenia dodatkowe

1171

Niezależni tłumacze ustni

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1175

Usługi tymczasowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

29 500

48 492

77 992

Uwagi Środki te przeznaczone są na: — zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, — powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum, — koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym, — dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, — zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.