Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 15

1.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/15

DECYZJA NR 3/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 (2007/596/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (4)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 protokołu nr 2 do wymienionej Umowy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponieważ pod koniec 2006 r. rynek zbóż wydawał się bardzo niestabilny, na maj przewidziano dokonanie przeglądu. Ponieważ przegląd cen zbóż wykazał znaczne różnice w liczbach, należy odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV pkt b) do protokołu nr 2,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Tabela III i tabela IV pkt b) protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2007 r.

W celu realizacji postanowień protokołu nr 2 do Umowy, Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla Umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacyjne. Krajowe ceny odniesienia dla wszystkich surowców zostały ustalone przez Wspólny Komitet pod koniec 2006 r. Krajowe ceny odniesienia powinny być okresowo, co najmniej raz do roku, poddane przeglądowi.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 sierpnia 2007 r.

(3)

W imieniu Wspólnego Komitetu

Luc VERHEUKELEN

Przewodniczący

L 230/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2007

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne w WE i Szwajcarii

(CHF za 100 kg netto) Surowce rolne Szwajcarska cena referencyjna Wspólnotowa cena referencyjna Różnica ceny referencyjnej Szwajcaria/Wspólnota

Pszenica zwykła Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwykłej Mleko w proszku pełne Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja (1) Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny (2)

54,41 42,16 48,84 44,16 37,25 95,50 586,90 457,33 905,00 — 255,00 42,00 390,00

25,80 32,38 26,29 34,60 26,82 48,26 354,29 304,39 406,98 — 205,50 21,00 160,00

28,60 9,80 22,55 9,55 10,45 47,25 232,60 152,95 498,00 0,00 49,50 21,00 230,00

(1) Uzyskano na podstawie cen ciekłych jaj ptasich, niebędących w skorupkach, pomnożonych przez współczynnik 0,85. (2) Ceny tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.”

1.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/17

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

(CHF za 100 kg netto) Surowce rolne Kwota podstawowa stosowana od wejścia w życie

Pszenica zwykła Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwykłej Mleko w proszku pełne Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny

26,00 9,00 20,00 9,00 9,00 43,00 209,00 138,00 473,00 Zero 36,00 19,00 207,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 20 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

 • Dz. U. L230 - 18 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

 • Dz. U. L230 - 12 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

 • Dz. U. L230 - 6 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.