Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 18

L 230/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/597/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komitet ds. Produktów Biobójczych włączył wyniki przeglądu do sprawozdania z oceny podczas posiedzenia w dniu 16 marca 2007 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten zawiera trioctan guazatyny.

Przy braku danych krytycznych dotyczących wymywania pokrytej powierzchni, wpływu guazatyny na rozmnażanie Daphnia magna oraz procesu degradacji w układzie woda-osad i w glebie, włączenie trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE dla produktów typu 8 jest niemożliwe. Ponadto właściwy organ Zjednoczonego Królestwa przeprowadził ocenę ryzyka dla środowiska naturalnego, przyjmując najgorszy możliwy realistyczny scenariusz, który wykazał wystąpienie niedopuszczalnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

(6)

Ocena trioctanu guazatyny nie dała podstaw do żadnych wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska.

(2)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 trioctan guazatyny został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem użycia w produktach typu 8, „Środki do konserwacji drewna” zgodnie z definicją zawartą w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Zjednoczone Królestwo zostało wyznaczone jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 22 września 2006 r. przedłożyło Komisji sprawozdanie właściwego organu wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 10 ust. 5 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003.

Artykuł 1 Trioctan guazatyny (nr CAS 115044-19-4) nie zostaje włączony do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE dla produktów typu 8.

(4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 Stały Artykuł 2

1. Dyrektywa ostatnio zmieniona (Dz.U. L 94 z 4.4.2007, str. 23). 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1849/2006 (Dz.U. L 355

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. dyrektywą Komisji 2007/20/WE (2) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. nione rozporządzeniem (WE) z 15.12.2006, str. 63).

Dla celów art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 niniejszą decyzję stosuje się od dnia następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/19

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 20 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

 • Dz. U. L230 - 15 z 20071.9.2007

  Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L230 - 12 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

 • Dz. U. L230 - 6 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.