Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 6

Strona 1 z 3
L 230/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

na rok kontyngentowy 2008 w odniesieniu do wniosków o pozwolenia wywozowe złożonych w tych państwach członkowskich. Przepisy przejściowe mają zastosowanie do kryterium dotyczącego prowadzonego w przeszłości wywozu i kryterium preferencji dla spółek zależnych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 30 ust. 1,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sekcja 2 rozdziału III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (2) przewiduje, że pozwolenia wywozowe na sery wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach kontyngentów określonych w porozumieniach zawartych podczas wielostronnych negocjacji handlowych można przyznawać zgodnie ze specjalną procedurą, w której ramach można wyznaczać preferowanych importerów z USA. Procedura ta powinna zostać otwarta w odniesieniu do wywozu w 2008 r. oraz powinny zostać ustanowione dodatkowe przepisy odnoszące się do tej procedury. Do celów zarządzania przywozem właściwe organy w Stanach Zjednoczonych dokonują rozróżnienia między dodatkowymi kontyngentami przyznanymi Wspólnocie Europejskiej w ramach Rundy Urugwajskiej a kontyngentami wynikającymi z Rundy Tokijskiej. Pozwolenia na wywóz przyznaje się z uwzględnieniem kwalifikowalności tych produktów w ramach danych kontyngentów Stanów Zjednoczonych Ameryki według Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. W celu zapewnienia wywozu maksymalnej ilości w ramach kontyngentów, na które istnieje umiarkowane zapotrzebowanie, powinno być dozwolone składanie wniosków o wywóz całkowitej ilości przewidzianej w ramach danego kontyngentu. Aby umożliwić podmiotom gospodarczym w Bułgarii i Rumunii przystosowanie się do systemu stosowanego we Wspólnocie, należy wprowadzić przepisy przejściowe

zmie307 zmie125

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Pozwolenia na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. produktów objętych kodem CN 0406 i wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w ramach kontyngentów wspomnianych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 wydaje się zgodnie z przepisami sekcji 2 rozdziału III wspomnianego rozporządzenia oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 1. Wnioski w sprawie pozwoleń wspomnianych w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 (zwane dalej „wnioskami”) składa się do właściwych organów od dnia 10 września najpóźniej do dnia 14 września 2007 r. 2. Wnioski są przyjmowane wyłącznie wtedy, gdy zawierają wszystkie informacje określone w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 oraz dołączono do nich wymienione tam dokumenty. W przypadku gdy w odniesieniu do tej samej grupy produktów określonych w kolumnie 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia dostępna ilość jest podzielona między kontyngenty Rundy Urugwajskiej i kontyngenty Rundy Tokijskiej, wnioski w sprawie pozwoleń mogą obejmować wyłącznie jeden z tych kontyngentów oraz muszą wskazywać odpowiedni kontyngent, określając identyfikację grupy oraz kontyngentu, wskazany w kolumnie 3 tego załącznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 20 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

 • Dz. U. L230 - 18 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

 • Dz. U. L230 - 15 z 20071.9.2007

  Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L230 - 12 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.