Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 231 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2007 z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2007 zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2007-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 231 POZ 3

4.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2007 z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2007 zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1), w szczególności jego art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 409/2007 otrzymuje brzmienie: „Produkty, dla których można udowodnić, że są już w drodze do Wspólnoty lub które są tymczasowo składowane w składach celnych, w strefach wolnocłowych lub objęte procedurą zawieszającą w rozumieniu Kodeksu celnego Wspólnoty w dniu stosowania niniejszego rozporządzenia i których miejsca przeznaczenia nie można zmienić, nie podlegają dodatkowym cłom, pod warunkiem że są one objęte następującymi kodami CN (*): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 i 9406 00 11. ___________ (*) Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosowane jest od dnia 1 maja 2007 r.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 409/2007 do wykazu znajdującego się w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 dodane zostały 32 produkty. W wyniku tego na przywóz tych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 %, mające zastosowanie od dnia 1 maja 2007 r. Aby spełnić słuszne oczekiwania importerów, należy wyjaśnić, że produkty, które już były pod nadzorem Komisji w dniu stosowania rozporządzenia (WE) nr 409/2007 i których miejsca przeznaczenia nie można zmienić, są wyłączone z rozszerzenia niniejszego cła dodatkowego. W celu uniknięcia dalszego opóźniania odprawy celnej omawianych produktów niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Retorsji Handlowych,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 września 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 110 z 30.4.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 409/2007 (Dz.U. L 100 z 17.4.2007, str. 16).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 231 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L231 - 4 z 20074.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2007 z dnia 3 września 2007 r. zmieniające po raz 85. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

  • Dz. U. L231 - 1 z 20074.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2007 z dnia 3 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.