Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 231 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2007 z dnia 3 września 2007 r. zmieniające po raz 85. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 231 POZ 4

L 231/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1025/2007 z dnia 3 września 2007 r. zmieniające po raz 85. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 27 sierpnia 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 września 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/2007 (Dz.U. L 224 z 29.8.2007, str. 3).

4.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/5

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: Następujący wpis należy dodać w tytule „Osoby fizyczne”: „Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: miejscowość Zayane, miasto Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Data urodzenia: 20.4.1970. Miejsce urodzenia: Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) członek The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) sąd w Tizi-Ouzou (Algieria) wydał wobec niego nakaz aresztowania w dniu 15.1.2005 r. i skazał go wyrokiem zaocznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności w dniu 21.3.2007 r., c) pełne imię i nazwisko ojca: Rabah Droukdel, d) pełne imię i nazwisko matki: Z’hour Zdigha.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 231 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L231 - 3 z 20074.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2007 z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2007 zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

  • Dz. U. L231 - 1 z 20074.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2007 z dnia 3 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.