Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 232 POZ 1

Tytuł:

Instrukcje dla sekretarza Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5 lipca 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 232 POZ 1

Strona 1 z 7
4.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA WEWNĘTRZNE I PROCEDURALNE

INSTRUKCJE DLA SEKRETARZA SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z dnia 5 lipca 2007 r.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, na wniosek prezesa Sądu,

Jeżeli dzień roboczy w rozumieniu akapitów poprzedzających jest dla urzędników i innych pracowników instytucji dniem wolnym od pracy, możliwość skontaktowania się z sekretariatem w godzinach otwarcia zapewnia personel pełniący dyżur.


uwzględniając regulamin z dnia 2 maja 1991 r. w zmienionym brzmieniu, w szczególności jego art. 23,

USTANAWIA NASTĘPUJĄCE

2. Godziny otwarcia sekretariatu są następujące:

przed południem: od poniedziałku do piątku od 9.30 do 12.00,

INSTRUKCJE DLA SEKRETARZA

Artykuł 1 Zadania sekretarza 1. Do zadań sekretarza należy prowadzenie rejestru Sądu i akt zawisłych spraw, przyjmowanie, przekazywanie, doręczanie dokumentów i piecza nad nimi, prowadzenie korespondencji ze stronami i podmiotami trzecimi w kwestiach dotyczących spraw zawisłych przed Sądem, a także nadzór nad pieczęciami Sądu. Nadto sekretarz czuwa nad pobieraniem opłat kancelaryjnych oraz odzyskiwaniem należnych kwot na rzecz kasy Sądu. Jest odpowiedzialny za publikacje Sądu. 2. Przy wykonywaniu wyżej wymienionych zadań sekretarza wspomaga zastępca. W przypadku nieobecności sekretarza lub innej przeszkody w wykonywaniu przez niego zadań odpowiedzialność za ich wykonanie spoczywa na zastępcy sekretarza, który podejmuje decyzje należące do kompetencji sekretarza zgodnie z regulaminem Sądu oraz niniejszymi instrukcjami, jak również udzielonymi mu na ich podstawie upoważnieniami. Artykuł 2 Godziny otwarcia sekretariatu 1. Sekretariat przyjmuje interesantów we wszystkie dni robocze. Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt urzędowych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 101 § 2 regulaminu.

po południu: od poniedziałku do czwartku od 14.30 do 17.30, a w piątki – z wyjątkiem okresów wakacji sądowych przewidzianych w art. 34 § 1 regulaminu – od 14.30 do 16.30.

Sekretariat jest czynny na pół godziny przed rozpoczęciem każdego posiedzenia.

3. Poza godzinami pracy sekretariatu dokumenty procesowe mogą zostać skutecznie złożone strażnikowi przy wejściu do budynku Sądu, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Strażnik odnotowuje datę i godzinę wpływu, która ma walor autentyczności, a na żądanie wydaje pokwitowanie.

Artykuł 3 Rejestr 1. Do rejestru wpisuje się wyroki i postanowienia oraz wszystkie dokumenty dołączane do akt spraw wniesionych do Sądu.

2. Wpisy do rejestru są numerowane w porządku rosnącym i w sposób ciągły. Dokonywane są w języku postępowania i zawierają informacje niezbędne dla zidentyfikowania dokumentu, w szczególności datę wpisu, numer sprawy i rodzaj dokumentu.

L 232/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5 Akta i ich udostępnianie

4.9.2007

3. W rejestrze zamieszcza się wzmiankę o każdym sprostowaniu. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej jest opracowany w taki sposób, aby niemożliwe było usunięcie z niego żadnego wpisu, a każda poprawka czy sprostowanie wpisu były rozpoznawalne. 4. Numer porządkowy wpisu do rejestru jest umieszczany na pierwszej stronie każdego dokumentu pochodzącego od Sądu. Wzmianka o wpisie do rejestru ze wskazaniem numeru porządkowego i daty wpisu jest zamieszczana na oryginale każdego dokumentu procesowego złożonego przez strony oraz na każdym odpisie, który jest im doręczany. Wzmianka ta jest sporządzana w języku postępowania. Wzmianka na oryginale dokumentu procesowego powinna być podpisana przez sekretarza.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 232 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.