Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 234 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów

Data ogłoszenia:2007-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 234 POZ 13

Strona 1 z 2
6.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów (2007/602/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ogólnego poziomu jakości konsultacji prowadzonych przez Komisję.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 153 Traktatu nakłada na Wspólnotę zadanie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, a także wspieranie ich prawa do informacji i organizowania się w celu zabezpieczenia ich interesów. Ponadto należy uwzględniać wymogi ochrony konsumentów przy określaniu i realizacji innych polityk i działań Wspólnoty.

Mając na uwadze doradzenie Komisji w zakresie usprawnienia procesu przeprowadzania konsultacji z zainteresowanymi stronami w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, Komisja być może będzie musiała skorzystać z wiedzy specjalistycznej ekspertów pracujących w ramach organu doradczego.

(6)

Należy zatem powołać grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów oraz określić jej zadania i strukturę.

(2)

Zgodnie z Protokołem (nr 30) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (1997) (1) Komisja powinna przeprowadzać szerokie konsultacje przed przedstawieniem projektów aktów prawnych.

(7)

(3)

W Białej księdze w sprawie europejskiego systemu rządów (2) Komisja podjęła się wesprzeć umacnianie kultury prowadzenia konsultacji i dialogu we Wspólnocie.

Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu powinna doradzać Komisji w sprawie najlepszych praktyk prowadzenia konsultacji oraz wesprzeć ją w lepszym dostosowaniu procesów angażowania zainteresowanych stron do ich potrzeb w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów.

(4)

W komunikacie Komisji zatytułowanym: Zielona księga „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” (3) – działania następcze – zapowiedziano zamiar podniesienia

(8)

(1) Dz.U. C 321E z 29.12.2006, str. 308. (2) COM(2001) 428 wersja ostateczna. (3) COM(2007) 127 wersja ostateczna.

Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu powinna składać się w odpowiednich proporcjach z przedstawicieli zarówno przemysłu (federacje przedsiębiorców i indywidualne przedsiębiorstwa), jak i organizacji pozarządowych, zainteresowanych poszczególnymi obszarami polityk Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

L 234/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2007

(9)

Członkowie grupy zainteresowanych stron ds. dialogu powinni być wyznaczeni w sposób zapewniający najwyższe standardy kompetencji, szeroki zakres odpowiedniej wiedzy specjalistycznej oraz, spójny z tymi kryteriami, możliwie najszerszy pod względem geograficznym w obrębie Wspólnoty dobór członków, z uwzględnieniem równowagi płci.

c) sprawdzanie kryteriów konsultacji, które wymagają bardziej elastycznych i szerszych ram czasowych (dłuższych niż osiem tygodni);

(10)

Zasady ujawniania informacji przez członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu powinny zostać przewidziane w niniejszej decyzji. Zasady te powinny pozostawać bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (1).

d) analiza roli krajowych platform w tworzeniu zdolności organizacji pozarządowych z państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r. i 2007 r. oraz analiza roli państw członkowskich w działaniach na poziomie lokalnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 234 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 11 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2007 z dnia 5 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w obszarach ICES V, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L234 - 9 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2007 z dnia 4 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w obszarach ICES VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L234 - 3 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L234 - 1 z 20076.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2007 z dnia 5 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.