Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 235 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2007 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1669/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

Data ogłoszenia:2007-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 235 POZ 3

Strona 1 z 3
7.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1032/2007 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1669/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1669/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 27 ust. 4 i art. 41, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1669/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik VI zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1669/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (2) określa wykaz produktów kwalifikujących się do skupu interwencyjnego. Załącznik VI do tego rozporządzenia zawiera adresy agencji interwencyjnych. W następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r. wymienione załączniki należy uzupełnić o informacje dotyczące tych państw członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, str. 6.

L 235/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2007

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II Продукти, които отговарят на условията за интервенция — Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles ą l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kuriem piemēro intervenci — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Prodotti eliġibbli għall-intervent — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenćão — Produse eligibile pentru intervenție — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention BELGIQUE/BELGIË Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren: — — — — — — — — Catégorie Categorie Catégorie Categorie Catégorie Categorie Catégorie Categorie A, A, A, A, A, A, A, A, classe klasse classe klasse classe klasse classe klasse U2/ U2 U3/ U3 R2/ R2 R3/ R3 ESPAĄA Canales o semicanales: — — — — Categoría Categoría Categoría Categoría A, A, A, A, clase clase clase clase U2 U3 R2 R3

FRANCE Carcasses, demi-carcasses:

БЪЛГАРИЯ Tрупове, половинки трупове: — категория А, клас R2 — категория А, клас R3 ČESKÁ REPUBLIKA Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl: — Kategorie A, třída R2 — Kategorie A, třída R3 DANMARK Hele og halve kroppe: — Kategori A, klasse R2 — Kategori A, klasse R3 DEUTSCHLAND Ganze oder halbe Tierkörper: — — — — Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie A, A, A, A, Klasse Klasse Klasse Klasse U2 U3 R2 R3

— — — — — — — — — —

Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie

A, A, A, A, C, C, C, C, C, C,

classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe

U2 U3 R2/ R3/ U2 U3 U4 R3 R4 O3

IRELAND Carcases, half-carcases: — — — — — Category Category Category Category Category C, C, C, C, C, class class class class class U3 U4 R3 R4 O3

ITALIA Carcasse e mezzene:

EESTI Rümbad, poolrümbad: — Kategooria A, klass R2 — Kategooria A, klass R3 ΕΛΛΑΔΑ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: — Κατηγορία A, κλάση R2 — Κατηγορία A, κλάση R3

— — — —

Categoria Categoria Categoria Categoria

A, A, A, A,

classe classe classe classe

U2 U3 R2 R3

ΚΥΠΡΟΣ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: — Κατηγορία A, κλάση R2

7.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 235 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L235 - 1 z 20077.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2007 z dnia 6 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.