Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 236 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4141) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 236 POZ 11

8.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4141)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności jej art. 63 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki ochronne podjęte przez Niemcy na podstawie decyzji 2006/415/WE, w tym ustanowienie obszarów A i B zgodnie z art. 4 tejże decyzji, zostały poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Ponadto w celu zapewnienia jasności prawodawstwa wspólnotowego informacje wymienione w załączniku do decyzji 2006/415/WE, dotyczące obszarów A i B w Republice Czech i w Niemczech powinny zostać usunięte, gdyż środki ochronne już się do nich nie stosują. W związku z powyższym decyzję 2006/415/WE należy odpowiednio zmienić. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(5)

(6)

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech oraz uchylająca decyzję 2006/135/WE (4) ustanawia pewne środki ochronne, które należy zastosować, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby. Środki te obejmują wyznaczenie obszarów A i B, na których należy stosować środki ochronne, w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary A i B wyszczególniono w załączniku do decyzji 2006/415/WE. W związku z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie niemieckiego kraju związkowego Bawaria, decyzja 2006/415/WE została zmieniona decyzją 2007/591/WE, tak aby informacje dotyczące tego państwa członkowskiego zostały zmienione w załączniku do decyzji 2006/415/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2007 r.

(2)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. (4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/591/WE (Dz.U. L 222 z 28.8.2007, str. 21).

L 236/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A Obszar A, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Obszar A Kod ISO kraju Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt iii)

DE

NIEMCY

Dziesięciokilometrowa strefa wokół ogniska w gminie Wachenroth obejmująca w całości lub częściowo następujące gminy: LANDKREIS ERLANGENHÖCHSTADT BIRKACH HÖCHSTADT A.D. AISCH LONNERSTADT MÜHLHAUSEN VESTENBERGSGREUTH WACHENROTH BURGHASLACH DACHSBACH GUTENSTETTEN MARKT TASCHENDORF MÜNCHSTEINACH UEHLFELD BURGEBRACH BURGWINDHEIM POMMERSFELDEN SCHLÜSSELFELD CZĘŚĆ B

6.10.2007

LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH

LANDKREIS BAMBERG

Obszar B, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Obszar B Kod ISO kraju Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt iii)

DE

NIEMCY LANDKREIS ERLANGENHÖCHSTADT

Gminy: ADELSDORF BIRKACH GREMSDORF HÖCHSTADT A.D. AISCH LONNERSTADT MÜHLHAUSEN VESTENBERGSGREUTH WACHENROTH WEISENDORF BAUDENBACH BURGHASLACH DACHSBACH GERHARDSHOFEN GUTENSTETTEN MARKT TASCHENDORF MÜNCHSTEINACH SCHEINFELD UEHLFELD BURGEBRACH BURGWINDHEIM POMMERSFELDEN SCHLÜSSELFELD STEINACHSRANGEN GEISELWIND

6.10.2007”

LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH

LANDKREIS BAMBERG

LANDKREIS KITZINGEN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 236 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 7 z 20078.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia Słowacji do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego oraz włączenia regionów w Hiszpanii do wykazu regionów, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4108) (1)

 • Dz. U. L236 - 5 z 20078.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2007 z dnia 7 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L236 - 3 z 20078.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2007 z dnia 7 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES VI, wodach WE Vb, wodach WE i wodach międzynarodowych XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L236 - 1 z 20078.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2007 z dnia 7 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.