Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 236 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia Słowacji do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego oraz włączenia regionów w Hiszpanii do wykazu regionów, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4108) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 236 POZ 7

Strona 1 z 2
8.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia Słowacji do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego oraz włączenia regionów w Hiszpanii do wykazu regionów, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4108)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/603/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt, wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

(3)

przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (2) zawiera wykaz państw członkowskich bądź ich regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego i w których szczepienia są zabronione w załączniku I do tej decyzji. Załącznik II do decyzji 2001/618/WE zawiera wykaz państw członkowskich bądź ich regionów, w których wdrożono programy kontroli tej choroby.

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego funkcjonuje na Słowacji od kilku lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Dyrektywa 64/432/EWG ustanawia zasady mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu pewnymi zwierzętami. Artykuł 9 tej dyrektywy przewiduje, że obowiązkowe krajowe programy w zakresie niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszky’ego, muszą być przedstawiane Komisji do zatwierdzenia. Dodatkowo art. 10 dyrektywy 64/432/EWG przewiduje przedstawianie Komisji przez państwa członkowskie dokumentacji dotyczącej statusu tych chorób na ich terytoriach.

Słowacja przedstawiła Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą jej statusu jako terytorium wolnego od choroby Aujeszky’ego wykazując, że na terytorium tego państwa członkowskiego choroba ta została zwalczona.

(5)

Komisja zbadała przedstawioną przez Słowację dokumentację i uznała ją za zgodną z art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. Co za tym idzie, to państwo członkowskie powinno zostać włączone do wykazu w załączniku I do decyzji 2001/618/WE.

(2)

Decyzja Komisji 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 r. sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego, kryteriów

(6)

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego funkcjonuje w Hiszpanii od kilku lat.

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2) Dz.U. L 215 z 9.8.2001, str. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/911/WE (Dz.U. L 346 z 9.12.2006, str. 41).

L 236/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2007

(7)

Hiszpania przedstawiła Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą programu funkcjonującego w następujących wspólnotach autonomicznych: Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja oraz w prowincjach León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León oraz w prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, wnioskując o zatwierdzenie tego programu. Komisja zbadała przedstawioną przez Hiszpanię dokumentację i uznała ją za zgodną z kryteriami ustanowionymi w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. Wykaz w załączniku II do decyzji 2001/618/WE powinien zatem zostać zmieniony, tak by uwzględniał te regiony Hiszpanii. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2001/618/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 236 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 11 z 20078.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4141) (1)

 • Dz. U. L236 - 5 z 20078.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2007 z dnia 7 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L236 - 3 z 20078.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2007 z dnia 7 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES VI, wodach WE Vb, wodach WE i wodach międzynarodowych XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L236 - 1 z 20078.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2007 z dnia 7 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.