Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 237 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2007/2)

Data ogłoszenia:2007-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 237 POZ 1

Strona 1 z 66
8.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2007/2) (2007/600/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Istnieją trzy odrębne poziomy zarządzania odnoszące się zarówno do etapu tworzenia TARGET2, jak i do jego etapu operacyjnego. Poziomowi 1 (Radzie Prezesów) przysługuje kompetencja do podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć w odniesieniu do TARGET2, jak również zadanie ochrony jego funkcji publicznej. Poziomowi 2 (BC Eurosystemu) przysługują pomocnicze kompetencje w odniesieniu do TARGET2, natomiast poziom 3 (BC dostarczające SSP) jest odpowiedzialny za budowę i obsługę SSP na rzecz Eurosystemu.

Istniejący transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) ma zdecentralizowaną strukturę, łączącą krajowe systemy rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (realtime gross settlement, RTGS) oraz mechanizm płatności EBC (ECB Payment Mechanism, EPM). Wytyczne EBC/2005/16 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (zwanego dalej „TARGET”) (1) są głównym aktem prawnym regulującym TARGET. Z dniem 19 listopada 2007 r. TARGET zostanie zastąpiony przez TARGET2, charakteryzujący się pojedynczą platformą techniczną zwaną jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP). TARGET2 – podobnie jak TARGET – będzie zorganizowany pod względem prawnym jako zespół systemów płatności, jednakże zgodnie z decyzją Rady Prezesów zasady działania systemów będących komponentami TARGET2 będą w największym możliwym stopniu zharmonizowane, z zachowaniem określonych odstępstw uwzględniających ograniczenia wynikające z prawa krajowego.

(4)

Działając w imieniu Eurosystemu, Europejski Bank Centralny (EBC) zawrze umowę ramową, jak również porozumienie o poufności i nieujawnianiu informacji z dostawcą usług sieciowych wyznaczonym przez Radę Prezesów – umowa ramowa określi główne elementy dotyczące świadczenia usług sieciowych na rzecz uczestników, w tym ceny.

(5)

(2)

Podobnie jak w przypadku systemu TARGET, uruchomienie TARGET2 ma kluczowe znaczenie dla realizacji określonych podstawowych zadań Eurosystemu, tj. urzeczywistniania polityki pieniężnej Wspólnoty oraz popierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

(6)

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2006, str. 1. Wytyczne zmienione wytycznymi EBC/2006/11 (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 17).

Proces migracji od krajowych systemów RTGS do SSP będzie się odbywać w kilku etapach, wobec czego wytyczne EBC/2005/16 będą nadal miały zastosowanie w odniesieniu do takich systemów RTGS do czasu migracji odpowiednich banków centralnych do SSP. Konieczne jest przy tym wprowadzenie pewnych drobnych zmian do wytycznych EBC/2005/16 w celu zapewnienia obsługi roszczeń odszkodowawczych w razie ewentualnej awarii technicznej przed zakończeniem migracji do SSP,

L 237/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

8.9.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokonywać rozrachunku takich płatności z właściwym BC Eurosystemu,

Artykuł 1 Przedmiot i zakres regulacji 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 237 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 71 z 20078.9.2007

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-EBC (EBC/2007/7)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.