Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 237 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-EBC (EBC/2007/7)

Data ogłoszenia:2007-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 237 POZ 71

Strona 1 z 29
8.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-EBC (EBC/2007/7) (2007/601/WE)

L 237/71

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 105 ust. 2, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6 oraz art. 17, 22 i 23, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rada Prezesów zadecydowała, że zasady działania systemów będących komponentami TARGET2 zostaną w największym możliwym stopniu zharmonizowane oraz opublikowane,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres regulacji 1. TARGET2-ECB może wyłącznie: a) b) c) przetwarzać własne płatności EBC; przetwarzać płatności klientów EBC; oraz zapewniać usługi rozrachunkowe dla organizacji rozliczeniowo-rozrachunkowych, w tym podmiotów z siedzibą poza EOG, o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu i na ich dostęp do TARGET2-ECB wyraziła zgodę Rada Prezesów.

Prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej pociąga za sobą konieczność ustanowienia rozwiązań w zakresie płatności, które pozwalają na dokonywanie operacji polityki pieniężnej pomiędzy krajowymi bankami centralnymi (KBC) oraz instytucjami kredytowymi w sposób terminowy i bezpieczny, wspierając jednocześnie jednolity charakter rynku pieniężnego w strefie euro. Pierwotny transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) zastępowany jest obecnie przez TARGET2, charakteryzujący się pojedynczą platformą techniczną zwaną jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP). TARGET2 będzie nadal wypełniał te same podstawowe zadania co TARGET, zapewniając sprawny i ekonomicznie efektywny mechanizm rozrachunku płatności w euro, funkcjonujący w oparciu o SSP. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1). Europejski Bank Centralny (EBC) będzie uczestniczył w TARGET2 w celu przetwarzania w TARGET2 własnych płatności oraz płatności swoich klientów, jak również w celu zapewniania za pośrednictwem TARGET2 usług rozrachunkowych dla organizacji rozliczeniowo-rozrachunkowych, w tym podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu i na ich dostęp do TARGET2-ECB wyraziła zgodę Rada Prezesów. EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne oraz organizacje europejskie i międzynarodowe. EBC może przyznawać kredyt w ciągu dnia na podstawie niniejszej decyzji klientom będącym organizacjami europejskimi lub międzynarodowymi.

(2)

2. EBC może akceptować jako klientów wyłącznie banki centralne oraz organizacje europejskie i międzynarodowe. Artykuł 2 Kredyt w ciągu dnia 1. EBC może przyznawać kredyt w ciągu dnia na podstawie niniejszej decyzji klientom będącym organizacjami europejskimi lub międzynarodowymi za pośrednictwem przekroczeń salda rachunków takich klientów. Przekroczenia salda w żadnej chwili w ciągu dnia nie będą wyższe niż kwota uzgodniona w umowie z klientem w odniesieniu do każdego z rachunków. Kredyt w ciągu dnia przyznany przez EBC jest ograniczony do danego dnia, bez możliwości przedłużenia go do dnia następnego. 2. Przyznawanie przez EBC kredytu w ciągu dnia będzie dokonywane na podstawie zasad przyznawania kredytu w ciągu dnia określonych w załączniku III do wytycznych EBC/2007/2. Artykuł 3

(3)

(4)

(5)

(6)

Warunki uczestnictwa w TARGET2-ECB Warunki uczestnictwa w TARGET2-ECB stanowią dokument zawarty w załączniku do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 237 POZ 71 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 1 z 20078.9.2007

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2007/2)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.