Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2007 z dnia 10 września 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melon du Quercy (ChOG))

Data ogłoszenia:2007-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 29

Strona 1 z 2
11.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1040/2007 z dnia 10 września 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melon du Quercy (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Melon du Quercy” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy i art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Melon du Quercy” zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1165/2004 (2). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji w odniesieniu do nazw gmin wchodzących w skład obszaru geograficznego „Melon du Quercy”, ponieważ przez pomyłkę pominięto pięć gmin znajdujących się na liście w trakcie przepisywania z mapy przedmiotowych nazw kantonów i gmin.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 952/2007 (Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 26). (2) Dz.U. L 224 z 25.6.2004, str. 16.

L 238/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2007

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Melon du Quercy” (Francja) zatwierdza się następujące zmiany: „Obszar geograficzny”: W ustępie „Gminy następujących kantonów”: — tiret pierwsze „Dla Tarn i Garonne”, podpunkt drugi, — „Canton de Valence d’Agen”, dodaje się następującą nazwę gminy: „Perville”, — tiret drugie „Dla Lot”, dodaje się podpunkt czwarty z następującymi nazwami gmin: — Canton de Cahors Sud: „Labastide-Marnhac”, „Le Montat”, — tiret drugie „Dla Lot”, — podpunkt Canton de Luzech, dodaje się następującą nazwę gminy: „Cambayrac”, — podpunkt Canton de Puy l’Evźque, dodaje się następującą nazwę gminy: „Floressas”.

11.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/31

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „MELON DU QUERCY” Nr WE: FR/IGP/105/0086/30.12.2005 ChNP ( ) ChOG (X)

Niniejsze streszczenie przedstawia główne elementy specyfikacji produktu wyłącznie do celów informacyjnych. 1. Właściwy organ państwa członkowskiego: Nazwa: Adres: tel.: Institut national des appellations d’origine (Krajowy Instytut ds. Chronionych Nazw Pochodzenia) 51, rue d’Anjou – F-75008 Paris (33) 153 89 80 00

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 34 z 200711.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2007 r. na gromadzenie danych wymaganych dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybackiej i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3737)

 • Dz. U. L238 - 28 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2007 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zawieszenia procedury stałych przetargów przewidzianej w rozdziale II i III rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L238 - 23 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2007 z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L238 - 3 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L238 - 1 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.