Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2007 r. na gromadzenie danych wymaganych dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybackiej i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3737)

Data ogłoszenia:2007-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 34

Strona 1 z 2
L 238/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2007 r. na gromadzenie danych wymaganych dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybackiej i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3737) (2007/605/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000 (3).

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 24 ust. 1,

(4)

Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na 2007 r. Państwa te przedłożyły również wnioski o wkład finansowy Wspólnoty. Komisja przeanalizowała programy krajowe państw członkowskich oraz dokonała oceny kwalifikowalności wydatków. Decyzja Rady 2000/439/WE (4) została uchylona rozporządzeniem Rady (WE) nr 816/2006. Artykuł 16 tego rozporządzenia stanowi, że wspólnotowe środki finansowe w obszarze gromadzenia podstawowych danych nie mogą przekraczać 50 % kosztów poniesionych przez państwa członkowskie podczas realizacji programu określonego w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Artykuł 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Rady stanowi, że Komisja ustanawia poziom wkładu finansowego w drodze decyzji. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000 w decyzjach dotyczących wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w obszarze gromadzenia danych stosuje się współczynnik 50 % w przypadku programu minimalnego i 35 % w przypadku programu rozszerzonego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 określa warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki poniesione w związku z krajowymi programami gromadzenia danych i zarządzania nimi.

(2)

Programy te należy opracowywać zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1639/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. ustanawiającym minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie zbierania danych

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1.

(3) Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 53. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1581/2004 (Dz.U. L 289 z 10.9.2004, str. 6). (4) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 42. Decyzja zmieniona decyzją 2005/703/WE (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 26).

11.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/35

(6)

Zainteresowanym państwom członkowskim należy przekazać pierwszą ratę. Drugą ratę należy przekazać w 2008 r., po przekazaniu i przyjęciu przez Komisję finansowego i technicznego sprawozdania z wykonanych działań, przedstawiającego szczegółowo, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele programu wyznaczone w chwili opracowywania programów minimalnych i rozszerzonych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

kwalifikujących się wydatków na program rozszerzony przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 29 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2007 z dnia 10 września 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melon du Quercy (ChOG))

 • Dz. U. L238 - 28 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2007 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zawieszenia procedury stałych przetargów przewidzianej w rozdziale II i III rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L238 - 23 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2007 z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L238 - 3 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L238 - 1 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.