Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2007-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 3

Strona 1 z 27
12.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1042/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:


(4)

(WE) nr 1481/2006 i zastąpić je nowym rozporządzeniem ustanawiającym formę i treść informacji rachunkowych na ten rok budżetowy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (2) stanowi, że należy ustanowić formę i treść informacji rachunkowych określonych w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz sposób przekazywania ich Komisji. Forma i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również w celu monitorowania i prognozowania, są obecnie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1481/2006 (3). Załączników do rozporządzenia (WE) nr 1481/2006 nie można stosować zgodnie z ich celem w roku budżetowym 2008. Należy zatem uchylić rozporządzenie

Forma i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 885/2006, oraz sposób przekazywania ich Komisji określa się w załączniku I (tabela X), załączniku II (Specyfikacja techniczna dotycząca transferu plików komputerowych do EFRG i EFRROW), załączniku III (Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów w budżecie EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1481/2006 traci moc z dniem 16 października 2007 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2007 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 90. (3) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 3.

ZAŁĄCZNIK I TABELA X Rok budżetowy 2008

F103 F105 F105A F105B F106 F106A F106B F107 F108 F109 F110 F200 F201 F202A F202B F202C F205 F207 F211 F212 F213 F214 F217 F218 F220 F221 F222B F222C F300 F300B F301 F304

L 239/4

F100

F101

F102

2007

2008

A↓

PL

67010000 X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A A A A A A A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

67010000

67020000

67020000

0000

X

X

X

67030000

67030000

2071

X

X

68010000

0000 X X X X

68020000

0000

A

A

A

05020101

05020101

1000

X

X

05020101

05020101

1001

X

X

05020101

05020101

1002

X

X

05020101

05020101

1003

X

X

05020102

05020102

1011

05020102

05020102

1012

05020102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X

05020102

1013 X X X X X X X

05020102

05020102

1014

05020103

05020103

1021

X

X

05020103

05020103

1022

X

X

05020199

05020199

1090

X

X

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05020201

05020201

1850

X

X

05020202

05020202

1851

05020202

05020202

1852

05020202 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020202

1853 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020202

05020202

1854

05020299

05020299

1890

X

X

X

05020300

05020300

3010

X

X

05020300

05020300

3011

X

X

05020300

05020300

3012

X

X

05020300

05020300

3013

X

X

05020300

05020300

3014

X

X

05020300

05020300

3000

X

X

05020401

05020401

3100

X

X

12.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 65 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L239 - 63 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L239 - 61 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L239 - 50 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L239 - 1 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.