Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 50

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2007-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 50

Strona 1 z 6
L 239/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wane podjęciem natychmiastowych środków przez wspomniane trzy państwa członkowskie.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 4,

Komisja poinformowała zainteresowanych przewoźników, przekazując istotne fakty i okoliczności, które stanowiłyby podstawę decyzji o wprowadzeniu zakazu wykonywania przez nich przewozów na terytorium Wspólnoty.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 (2) ustanowiło wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005.

Ponieważ dla rozwiązania tej kwestii konieczne jest podjęcie natychmiastowych środków, zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 473/2006 Komisja nie jest zobowiązana stosować się do postanowień art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Jednak Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym wgląd do dokumentacji przekazanej przez państwa członkowskie i przedstawienie Komisji swoich uwag na piśmie oraz w formie ustnej prezentacji w terminie 10 dni roboczych.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 trzy państwa członkowskie przyjęły nadzwyczajne środki wprowadzające natychmiastowy zakaz wykonywania przewozów na ich terytorium, stanowiące reakcję na nieprzewidziane problemy związane z bezpieczeństwem.

Komisja, a także niektóre państwa członkowskie przeprowadziły konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi.

Mahan Air

(8)

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 (3), dwa państwa członkowskie złożyły wnioski o uaktualnienie wykazu wspólnotowego.

Istnieją potwierdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Mahan Air, posiadającego certyfikat wydany w Islamskiej Republice Iranu. Przypadki naruszenia wymogów bezpieczeństwa zostały stwierdzone przez Niemcy oraz Zjednoczone Królestwo podczas kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA (4). Powtarzalność takich wyników kontroli wskazuje na systemowe naruszenia wymogów bezpieczeństwa.

(9)

(4)

Nie ulega wątpliwości, że dalsza działalność tych dwóch przewoźników może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa, które nie zostało w pełni wyelimino-

Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o wprowadzeniu w dniu 20 lipca 2007 r. natychmiastowego zakazu wykonywania przewozów przez całą flotę Mahan Air, w oparciu o wspólne kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005.

(1) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 15. (2) Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 787/2007 (Dz.U. L 175 z 5.7.2007, str. 10). (3) Dz.U. L 84 z 23.3.2006, str. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 239 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 65 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L239 - 63 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L239 - 61 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2007 z dnia 11 września 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L239 - 3 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L239 - 1 z 200712.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2007 z dnia 11 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.